Výzva č. OPRH-PMaS-A1-2016-01 Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

V rámci Aktivity 1 Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:
  • stavebných investícií do rekonštrukcií a modernizácií existujúcich spracovateľských kapacít (schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a zahrnuté do zoznamu prevádzkarní) spojených s úsporou energie alebo znižovaním negatívneho vplyvu na životné prostredie v objekte spracovateľskej jednotky, vrátane spracovania odpadu,
  • investícií súvisiacich s obstaraním  nových, resp. modernizáciou existujúcich strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií prispievajúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu spracovania na životné prostredie.
Celková alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 438 849,00 € (verejné zdroje).

Skočiť na hlavné menu