Výzva č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII
Výzva č. 4/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritnú os:
 
4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)                                                                                                       
 
 
v rámci hodnotených oblastí
 
 
2 - Navrhovaný spôsob realizácie projektu
 
4 - Finančná a ekonomická stránka projektu
 
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.10.2019
                                                                                                                                    
Dátum uzavretia výzvy: 20.11.2019
 
Predmetná výzva je zverejnené na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov

 
 
Skočiť na hlavné menu