Výzva č. 2/2019 na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII
Výzva č. 2/2019  na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci OPII pre prioritné osi:
 
2 Cestná infraštruktúra (TEN-T CORE)
6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
                                                                                                                                    
 
v rámci hodnotených oblastí
 
2 - Navrhovaný spôsob realizácie projektu
 
4 - Finančná a ekonomická stránka projektu
 
 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 30.10.2019
                                                                                                                                    
Dátum uzavretia výzvy: 20.11.2019

Predmetná výzva je zverejnené na webovom sídle https://www.opii.gov.sk/vyzvania/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov
 
Skočiť na hlavné menu