Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje výzvu č. 09/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť.

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 04.07.2022

Dátum uzavretia 1. kola: 22.07.2022

Žiadatelia o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov musia spĺňať požiadavky, ktoré sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy.

Výzva č. 09/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, pre národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.2 až 7.9 (ZIP, 402.33 KB)