Vytvorenie novej triedy MŠ Ťapešovo


Dátum: 04.09.2019

Obrázok k aktualite Vytvorenie novej triedy MŠ Ťapešovo
Stručný popis projektu: Realizáciou projektu dôjde v obci Ťapešovo k zvýšeniu zaškolenosti detí materských škôl a na území obce sa zabezpečí kvalitné predprimárne vzdelanie, ktoré ďalej prispeje k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky miestnych detí. Projektom sa vytvoria dodatočné kapacity MŠ, čo umožní umiestnenie väčšieho počtu detí a čo bude teda prínosné najmä pre rodičov detí, ktorí v prípade nenavýšenia kapacít, by sa museli celodenne starať o svoje deti resp. by si museli hľadať alternatívne a nákladnejšie riešenia napr. umiestenie dieťaťa mimo svojho trvalého bydliska. Mladým rodinám sa tak zlepšia ich životné podmienky z hľadiska  zosúlaďovania ich súkromného a pracovného života a zlepšenia príjmovej situácie.
tapes
Cieľ projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v predškolskom veku a zabezpečenie základných služieb v oblasti predprimárneho vzdelávania na území obce Ťapešovo. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom zvýšenia kapacity existujúcej materskej školy. Kapacita materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Ťapešovo, sa má navýšiť zo súčasných 23 detí (1 trieda) na 33 detí (2 triedy) tzn. navýšenie o 10 detí a 1 triedu oproti súčasnej kapacite.
tapes1
Hlavné aktivity projektu:
Aktivita 1: Prístavba novej triedy MŠ Ťapešovo - stavebné práce
  • jedná sa o prístavbu nových priestorov k existujúcemu objektu v zmysle vypracovanej stavebnej dokumentácie. Prístavba je navrhnutá ako jednopodlažná, bez podpivničenia. V prístavbe je navrhnutá jedna denná miestnosť (herňa), spálňa pre deti a šatňa.
 
Aktivita 2: Prístavba novej triedy MŠ Ťapešovo - vnútorné vybavenie
  • v rámci tejto aktivity budú nové priestory MŠ zariadené materiálno-technickým vybavením. Jedná sa teda o dodávku nevyhnutného vybavenia tak, aby v plnej miere bola zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť v novej triede MŠ a to aj vrátane inkluzívneho vzdelávania.
 
Socio-ekonomické prínosy projektu po jeho realizácii:
- vytvorením dodatočných kapacít MŠ, sa rodičia budú môcť ľahšie uplatniť na trhu práce, zlepší sa príjmová úroveň domácností a životný štandard mladých rodín,
- vytvorením novej triedy bude možné oddeliť 2 vekovo rozdielne skupiny detí, čo bude znamenať výrazné zefektívnenie a racionalizáciu vedenia výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj lepšiu adaptáciu mladších detí v MŠ,
- zlepšenie dostupnosti kvalitných služieb starostlivosti o dieťa bude prínosné aj z hľadiska celkového psychického a mentálneho vývoja detí, rozvoja ich sociálnych zručností vrátane pripravenosti vstúpiť do vzdelávacieho procesu na základnej škole,
- zlepšenie pracovných podmienok personálu materskej školy,
- zlepšenie pozitívneho vzťahu obyvateľov k obci ako k miestu kde žijú,
- zvýšená kapacita MŠ priláka do obce viac mladých rodín, ktorí uprednostňujú bývanie na vidieku pred mestom,
- uspokojením všetkých žiadostí o umiestnenie detí v materskej škole nebude dochádzať k narušeniu medziľudských vzťahov medzi obyvateľmi obce.
tapes2
Prijímateľ: obec Ťapešovo
Celkové oprávnené náklady projektu:  124 500,00 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 118 275,00 €
Vlastné zdroje:  6 225,00 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: júl 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: október 2017
 
 
Skočiť na hlavné menu