Vytvorenie konferenčných priestorov Chateau GRAND BARI


Dátum: 14.02.2020

Obrázok k aktualite Vytvorenie konferenčných priestorov Chateau GRAND BARI

grand
Názov projektu Vytvorenie konferenčných priestorov
Kód projektu 064KE070005
Prijímateľ Názov Chateau GRAND BARI s.r.o.
Sídlo Poštová 8, Košice 04001
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
 
 grand1
1. Miesto realizácie projektu
Obec Bara      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
16.08.2016 15.11.2019
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 2945434,80
Z toho NFP 1619989,14
Vlastné zdroje  
 
 grand2
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Vybudovanie samostatne prevádzkovo schopnej stavby s bezkonfliktným začlenením do krajiny s vinicami, nadväzujúcej na skolaudované pivnice a vytvárajúcej účelové zariadenie na usporiadanie kongresov, konferencií a prezentačných akcií v atraktívnom prostredí.
Vinárstvo ako celok, ktorého sú konferenčné priestory po dobudovaní výrobnej časti v rámci samostatnej etapy súčasťou,  bolo navrhované ako polyfunkčný komplex, v ktorom sú vo vzájomnej priestorovej a prevádzkovej väzbe umiestnené viaceré funkcie, ktoré navzájom vytvárajú synergický efekt vzájomnej podpory a spolupráce výrobných a nevýrobných poľnohospodárskych činností .
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu je rozvoj vidieckej turistiky ako jednej z možnosti diverzifikácie poľnohospodárskej činnosti  prostredníctvom vybudovania kongresových priestorov  ako zdroja pre tvorbu pridanej hodnoty na vidieku – tvorbu novej zamestnanosti a príjmov, konkrétne v regióne okresu Trebišov v katastri obce Veľká Bara.
 
•           Diverzifikácia príjmov  so zameraním na kongresovú turistiku
•             Zvýšenie atraktivity územia pre vidiecky cestovný ruch a kongresovú turistiku
•             Zvýšenie ponuky služieb v kongresovej turistike v regióne
•             Uspokojenie dopytu po službách vidieckeho cestovného ruchu v regióne
•             Zlepšenie kvality služieb pre návštevníkov oblasti vytvorením komplexnej ponuky služieb
•             Využitie trhovej medzery v poskytovaní komplexných turistických služieb v regióne
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Špecifický cieľ projektu:
-              Podpora zamestnanosti na vidieku – zvýšenie počtu pracovných miest min. o 1 zamestnanca
Ciele projektu súvisia so strategickými cieľmi PRV SR 2014-2020:
 
III.          Strategický cieľ programu:  Dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest
           Potreba č. 13 Vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku

Skočiť na hlavné menu