Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce


Dátum: 12.02.2021

Obrázok k aktualite Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce
 bartosovce
Názov projektu Výstavba multifunkčného ihriska v obci Bartošovce
Kód projektu 074PO220190
Prijímateľ Názov Obec Bartošovce
Sídlo Bartošovce, 08642
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Bartošovce      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
15.11.2015 05.11.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 54576,85
Z toho NFP 54576,85
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Investícia súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - výstavba multifunkčného ihriska
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Hlavným cieľom projektu bolo rozšíriť možnosti na šport mladým aj starším športovcom a ľuďom, ktorí sa snažia vyplniť svoj voľný čas športom a to vytvorením bezpečnej, komfortnej a multifunkčnej hracej plochy.  Multifunkčné ihrisko pri tom malo slúžiť aj ako komunikačný prostriedok medzi rôznymi vrstvami a vekovými kategóriami obyvateľstva. Za týmto účelom bola navrhnutá stavba multifunkčného ihriska, ktorá radikálne zmenila kvalitu tohto verejného priestoru.

Skočiť na hlavné menu