Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi


Dátum: 16.02.2021

Obrázok k aktualite Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi
„Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi na parcele KN-C č.1471/22“
Žiadateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Zazmluvnená suma NFP: 308 397,47 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
Výzva: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza - Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK
 rakusy1
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť? Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi bola realizovaná ako a novovybudovaný objekt, ktorý je elokovaným pracoviskom pri existujúcej ZŠ s MŠ s kapacitou  50 detí , čím sa zabezpečil dostupný a bezpečný prístup detí predškolského veku k predprimárnemu vzdelávaniu.
Ako projekt riešil tieto výzvy?
Cieľ projektu: Projekt Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi bola realizovaná ako novovybudovaný objekt, ktorý je elokovaným pracoviskom pri existujúcej ZŠ s MŠ s kapacitou  50 detí , čím sa zabezpečil dostupný a bezpečný prístup detí predškolského veku k predprimárnemu vzdelávaniu.
 
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Rozozšírenie kapacity o 50 detí s počtom detí z MRK ktoré navštevujú materskú školu 20 detí.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu?
Jedná sa o prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Cieľom investícií a aktivít na zabezpečenie úspešnosti je dosiahnutie integrálnej súčasti politík v oblasti rozvoja ľudského kapitálu, infraštruktúry, zamestnanosti, a to najmä v prípade detí z nízkopríjmových rodín, z etnických menšín, ako sú Rómovia, kde sú obmedzené centralizované, štátom financované vzdelávacie programy. Výstavba novej materskej školy v obci Pečovská Nová Ves sa zabezpečila kapacita ďalších 50 detí z toho 20 detí z MRK.


Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu? Nie je v projekte v ITMS2014+ definované
 
 
 
 
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom?
Kapacita detí v predškolskom roku bola 80 miest (s dlhodobým využívaním výnimiek na zvýšený počet detí – až do počtu 99 detí) a každoročne pribúdali nevybavené žiadosti o prijatie ďalších detí. Zámerom obce bolo predovšetkým zlepšiť školskú pripravenosť a kompetencie detí predškolského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia miestnej marginalizovanej rómskej komunity a ostatných skupín obyvateľstva obce. Vychádzajúc z terajšej situácie najpočetnejšou vekovou kategóriou, ktorá je aktuálne v materskej škole,  sú deti vo veku 5-6 rokov, tzn. predškolská príprava bola ťažko dostupná pre mladšie vekové kategórie detí. Táto situácia bola nevyhovujúca jednak kvôli krátkosti času, počas ktorého sú deti zaškolené a taktiež kvôli rodičom mladších detí, ktorí sú ekonomicky aktívni a finančne zabezpečujú rodinu.
Prax ukazuje, že každé zdravé rómske dieťa, ktoré navštevovalo predškolské zariadenie, každodenne sa kontaktuje s majoritou, jeho rodičia sa zaujímajú o jeho výsledky, po príchode do základnej školy nemá problémy s učením ani správaním. Výstavbou novej materskej školy v obci Pečovská Nová Ves sa vytvorila kapacitu pre 50 detí.
 
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 1.2.2016
Koniec realizácie projektu: 30.4.2018
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
 
 
Skočiť na hlavné menu