Výstavba chodníka v obci Rakovo


Dátum: 12.09.2022

Obrázok k aktualite Výstavba chodníka v obci Rakovo
Rakovo
Názov projektu Výstavba chodníka v obci Rakovo
Kód projektu 309070ANK1
Prijímateľ Názov Obec Rakovo
Sídlo Rakovo 8
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Martin Obec Rakovo  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
19.04. 2022 18. 7. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 33718,51 EUR
Z toho NFP 32471,80 EUR
Vlastné zdroje 1246,71   EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zabezpečenie vyššej prevádzkovej kvality siete peších komunikácií, odstránenie havarijného stavu časti jestvujúcej spevnenej plochy, bezpečnejší a lepší prístup do obce, bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky, zlepšenie kvality života obyvateľov obce a zvýšenie atraktivity obce a jej jednotlivých lokalít.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola výstavba chodníka, pričom jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita obce Rakovo, vyššia kvalita života občanov a zvýšila sa bezpečnosť cestnej premávky predovšetkým chodcov. Východisková situácia bola nevyhovujúca nielen z hľadiska bezpečnosti chodcov ale aj z hľadiska estetického a vizuálneho. Výstavbou chodníka sa zabezpečil bezpečný prechod chodcov. Zároveň došlo k skultúrneniu celého priestoru hlavnej cesty, ako aj k prepojeniu jednotlivých častí obce, ktoré umožnili efektívny pohyb ľudí a zároveň bol aplikovaním zelenej infraštruktúry zohľadnený aj environmentálny aspekt.

Skočiť na hlavné menu