Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine“ - SO 03- Spevnené plochy + doplnky


Dátum: 16.10.2023

Obrázok k aktualite Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine“  - SO 03- Spevnené plochy + doplnky


Obec Klubina
Názov projektu ,,Výstavba amfiteátra na Kamencoch v Klubine“  - SO 03- Spevnené plochy + doplnky                                                                                
Kód projektu 309070AYH1
Prijímateľ Názov Obec Klubina
Sídlo Klubina 67
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Čadca Obec Klubina  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.04.2023 28.06.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 31603,32 EUR
Z toho NFP 12730,82 EUR
Vlastné zdroje 18872,5 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je zlepšiť vzhľad vidieckej obce Klubina a to prostredníctvom úpravy verejného priestranstva v lokalite                                 ,, Kamence"  kde vzniká komplexne upravené verejné priestranstvo.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je úprava verejného priestranstva v obci Klubina v lokalite ,, Kamence", vybudovaná zóna bude slúžiť pre oddych a relax, je navrhnutá pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. V rámci stavebných prác sú  vybudované spevnené plochy (chodníky a plochy zo zámkovej dlažby a plocha z veľkoplošných kamenných šlapákov). V bezprostrednej blízkosti chodníka budú umiestnené prvky drobnej architektúry – lavičky, sedáky z drevených guliačov, odpadkové koše a stojany na bicykle. Osobitnou časťou je výsadba drevín.

Obec Klubina1
Skočiť na hlavné menu