Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov


Dátum: 27.11.2018

Obrázok k aktualite Vyššia profesionalita v riadení čerpania nielen eurofondov

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude rámcová dohoda na zabezpečenie odborných poradenských služieb. Cieľom je maximálna efektivita pri využívaní odborných poradenských služieb, a preto bude Úrad vlády SR vyplácať poskytovateľa len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb. Rámcová dohoda poskytovateľovi nezabezpečuje právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy.

Úrad vlády SR pôsobí v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc, ako orgán zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania administratívnych kapacít zapojených do implementácie eurofondov, ako aj horizontálnu komunikáciu o strategickom smerovaní a čerpaní finančných prostriedkov EÚ. Úrad vlády SR plní množstvo úloh v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zabezpečuje aj implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, atď. Ide o vysoko špecifické a odborné činnosti, ktoré nie je možné v plnom rozsahu kapacitne zabezpečiť internými zamestnancami.

Z uvedených dôvodov sa Úrad vlády SR rozhodol vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku Odborné poradenské služby, ktorej cieľom bude najmä skvalitniť procesy riadenia a implementácie programov a projektov a iných finančných mechanizmov v aktuálnych obdobiach ich implementácie, vhodne a flexibilne dopĺňať interné kapacity, nepriamo zvýšiť aj odbornosť zamestnancov verejného obstarávateľa, prípadne získať know-how a skúsenosti, ktorými Úrad vlády SR aktuálne nedisponuje.

Realizácia zákazky bude spočívať v poskytnutí konzultačných a poradenských služieb vo viacerých oblastiach, a to tak pre Úrad vlády SR, ako aj príspevkovú organizáciu NASES. Oblasti, v ktorých bude možné poradenské služby využívať, sú: implementácia a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií, hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov, riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania, analytické činnosti, systémy a procesy, ako aj bezpečnosť procesov vo verejnej správe.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 14 159 541 eur bez DPH na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Úrad vlády SR pripravil súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahol čo najlepší pomer ceny a kvality zákazky - preto v zmysle trendov uplatňovania ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, podporovaných samotnou EÚ, zaradil do výberových kritérií pre získanie čo najvhodnejšej kombinácie hodnoty za peniaze nielen kritérium najnižšej ceny hodinových sadzieb expertov/konzultantov za poskytované služby (zabezpečenie hospodárnosti), ale aj tzv. M.E.A.T. kritériá, akými sú kvalita tímu expertov (zabezpečenie kvality projektového tímu) a kvalita riadenia projektu (zabezpečenie kvalitného a včasného plnenia úloh).

V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa budú ponuky vyhodnocovať bodovým systémom, pričom cena expertov má váhu 40 bodov, kvalita expertov má váhu 40 bodov a kvalita riadenia projektu 20 bodov. Úrad vlády SR týmto nastavil regulárne pravidlá pre objektívne hodnotenie pomeru kvality a ceny pre vyhodnotenie ponúk uchádzačov.

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, ktorá bude mať charakter rámcovej dohody, na základe ktorej bude Úrad vlády SR realizovať platby poskytovateľovi len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb, pričom poskytovateľovi nezabezpečuje právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy. To znamená, že odborné poradenské služby budú využívané maximálne efektívne a len v nevyhnutnom rozsahu.

Úrad vlády SR vypísaním tohto verejného obstarávania chce prispieť k akcelerácii a zefektívneniu čerpania eurofondov v Slovenskej republike. Vytvára tiež prostredie pre výrazné eliminovanie chýb pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ či predchádzanie prípadným následným finančným opravám a korekciám.

Úrad vlády SR


Skočiť na hlavné menu