Vysporiadanie nezrovnalosti v rámci operačných programov programového obdobia 2007-2013 v pôsobnosti MPRV SR nás vyjde poriadne draho!


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite Vysporiadanie nezrovnalosti v rámci operačných programov programového obdobia 2007-2013 v pôsobnosti MPRV SR nás vyjde poriadne draho!
Znova sa opakuje to, čo aj v prípade iných rozpočtových kapitol. Chyby bývalých vlád vo verejnom obstarávaní pri čerpaní eurofondov stoja štátny rozpočet milióny.

Pre programové obdobie 2007 - 2013 Slovensko uplatnilo korekcie v sume 997 mil. EUR, z toho korekcie za systémové pochybenia najmä riadiacich orgánov vo výške 599 mil. EUR, z ktorých k dnešnému dňu 330 mil. EUR stále nie je zaplatených zo strany ministerstiev. Túto sekeru 330 mil. EUR bude musieť Slovensko zaplatiť z vlastných zdrojov ministerstiev, tzn. peňazí nás všetkých - daňových poplatníkov, ktoré by inak boli použité na zmysluplné a potrebné verejné veci, obzvlášť v ťažkých časoch ekonomických reforiem a riešenia hospodárskych dopadov pandémie. Len pre porovnanie uvádzame, že podiel nezrovnalostí na čerpaných výdavkov v rámci alokácie programového obdobia 2007- 2013 predstavuje 8 %, pričom zdravú mieru chybovosti, ktorú pripúšťa aj EK bez dodatočných korekcií je možné považovať do úrovne do 2 %.

"Preto top prioritou vlády pre nasledujúce obdobie je transparentnosť a férové podmienky pre všetkých. Eurofondy treba vyslobodiť z pasce korupcie, aby prinášali úžitok všetkým," povedal minister financií Eduard Heger.

Ministerstvo financií SR v tejto súvislosti upravuje záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020, o ktoré požiadalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“). Navýšenie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu z dôvodu vysporiadania nezrovnalostí za systémové nedostatky v rámci operačných programov programového obdobia 2007-2013 predstavuje viac ako 52 mil. eur pre dotknutú kapitolu.

Táto suma zodpovedá systémovým nezrovnalostiam za 4 programy, ktoré už boli odpočítané voči rozpočtu Európskej Únie. Konkrétne ide o vysporiadanie finančných záväzkov v rámci Regionálneho operačného programu 2007-2013 (ďalej len „ROP“), Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013 (ďalej len „OPBK“), Operačných programov Cezhraničnej spolupráce 2007-2013 (ďalej len „OPCS“) a Operačného programu Rybné hospodárstvo 2007-2013 (ďalej len „OPRH“) čerpajúcich finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. Ide predovšetkým o nezrovnalosti vyplývajúce z plošných korekcií, pri ktorých nie je možné finančné prostriedky vymáhať od prijímateľov a pri ktorých zodpovednosť preberá konkrétny riadiaci orgán.

Systémové korekcie zodpovedajú zisteným nedostatkom v systéme riadenia a kontroly implementujúcich orgánov na základe zistení auditov Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov alebo orgánu auditu.

Z vecného hľadiska boli v rámci dotknutých programov identifikované najmä tieto oblasti porušenia – porušenie verejného obstarávania za skrátenie lehôt na predkladanie súťažných podkladov, porušenie finančnej disciplíny (nadhodnotené výdavky prijímateľa, cena uplatnených výdavkov nezodpovedala cenám bežným na trhu v čase a mieste ich vzniku), zistenia orgánu auditu vyplývajúce z reauditu porušení verejného obstarávania v roku 2014 (akčný plán prijatý orgánom auditu z dôvodu opätovného preverenia pravidiel a postupov verejného obstarávania), nedostatky v oblasti výkonu kontroly riadiaceho orgánu a prekročenie ročnej prípustnej miery chybovosti nad 2 %.

Prehľad systémových nezrovnalostí pre dotknutú kapitolu

Nezrovnalosť za OPRH 2007-2013 v celkovej sume 120 650,58 eur Nezrovnalosti za OPCS 2007-2013 v celkovej sume 1 256 664,87 eur Nezrovnalosti za OPBK 2007-2013 v celkovej sume 3 161 010,77 eur Nezrovnalosti za ROP 2007-2013 v celkovej sume 47 628 006,77 eur

Tlačový odbor Ministerstva financií SR


Skočiť na hlavné menu