Výskumná agentúra - Usmernenie č. 3 k výzve na RIS3 tímy BSK


Dátum: 16.08.2019

Obrázok k aktualite Výskumná agentúra - Usmernenie č. 3 k výzve na RIS3 tímy BSK
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnila Usmernenie č. 3 k výzve na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05. 

Usmernenie č. 3 je platné  a účinné od 15.08.2019.

 

Predmetom zmeny je len  samotné úplné znenie výzvy (dátum uzávierky), všetky prílohy ostávajú bezo zmeny.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/339-opvai-va-dp-2018-2-1-1-05


Skočiť na hlavné menu