Vynovené miesto pre oddych všetkých vekových kategórií v Ružinove


Dátum: 25.10.2018

Obrázok k aktualite Vynovené miesto pre oddych všetkých vekových kategórií v Ružinove
Mestská časť Bratislava – Ružinov zrealizovala v období od marca 2009 do septembra 2011  projekt s názvom Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina na Mierovej ulici.  Väčšina pôvodnej výsadby a stavebných objektov v parku bola totiž realizovaná ešte v 50.-60. rokoch 20. storočia, stavby a dreviny z pôvodnej výsadby majú vek okolo 50 rokov. Pôvodné asfaltové chodníky a spevnené plochy boli na mnohých miestach poškodené s výtlkmi a nepohodlné pre chodcov.  

ruzova2

  ruzova

Situácia pred obnovou. Zdroj: realizátor projektu

Predmetom revitalizácie bola obnova spevnených plôch a chodníkov pre peších zámkovou dlažbou, staré a choré stromy boli nahradené novou výsadbou. Na ostatných stromoch v parku bol podľa potreby realizovaný udržiavací rez. V rámci revitalizácie detského ihriska boli osadené nové hracie prvky. Trávnaté plochy boli obnovené navezením ornice a výsevom nového trávnika. V parku boli umiestnené nové lavičky, koše na psie exkrementy a FIT prvky na cvičenie pre dospelých.
ruzova4ruzova3

Zdroj: realizátor projektu

Verejné priestranstvo Ružová dolina predstavuje jedinú súvislú plochu na krátkodobú rekreáciu nielen obyvateľov okolitých bytových domov, ale aj deti a mládež z MŠ a okolitých škôl: ZŠ Ružová dolina, ZSŠ obchodná na Sklenárovej 1, ZUŠ Ľudovíta Rajtera Sklenárova 5, ZSŠ dopravná Sklenárova 9, ZSŠ scénického výtvarníctva Sklenárova 7, návštevníkov neďalekých nákupných centier  či trhoviska a kúpaliska Delfín. Lokalita sa nachádza v blízkosti cyklotrasy na Trenčianskej ulici. Park je využívaný obyvateľmi všetkých vekových kategórií, svojou štruktúrou umožňuje plnenie rôznych rekreačných funkcií – hry detí, pohybové aktivity, prechádzky, odpočinok na lavičkách.
ruzova5

Zdroj: realizátor projektu

Prijímateľ:  Mestská časť Bratislava -Ružinov
Celkové oprávnené náklady projektu:  468 068,54  eur
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  444 665,11 eur
Spolufinancovanie:  23 403,43 eur
Operačný program:   Bratislavský kraj
Doba realizácie projektu: 03/2009 – 09/2011

Cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozšírenie možností krátkodobej rekreácie obyvateľov, vyvážený rozvoj sídla a jeho intenzívnejšie využívanie obyvateľmi a návštevníkmi, ako aj skvalitnenie obytného súboru, ktorý má rekreačno-oddychovú funkciu. Obnovené verené priestranstvo má rozlohu 15 078 m2.

Skočiť na hlavné menu