Vyhliadková veža - Hostovice


Dátum: 15.04.2021

Obrázok k aktualite Vyhliadková veža - Hostovice
 HOSTOVICE2
Názov projektu Vyhliadková veža - Hostovice
Kód projektu 075PO140008
Prijímateľ Názov Obec Hostovice
Sídlo Hostovice, 06735
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Hostovice      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
17.08.2020 10.09.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 26511,82
Z toho NFP 26511,82
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci. Výstavba vyhliadkovej veže má za následok zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu sa posilnila vybavenosť územia, zlepšil sa nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej infraštruktúry.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov  
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Predmetom projektu bola výstavba vyhliadkovej veže v obci Hostovice. Realizovaný projekt má zásadný vplyv na zvýšenie atraktivity obce a kvalitu života obyvateľov obce vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorými sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, často vystavené rôznym formám diskriminácie, patria sem mladí ľudia a absolventi, starší ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, ženy s deťmi, príslušníci rómskeho etnika. Z uvedeného vyplýva, že projekt rieši uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Súčasťou projektu sú prvky zelenej infraštruktúry v rozsahu podľa rozpočtu projektu (výsadba kríkov, drevín výsev trávnika).

Skočiť na hlavné menu