Výdajné stojany pitnej vody - lokalita Za traťou, Lipany


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Výdajné stojany pitnej vody - lokalita Za traťou, Lipany
„Výdajné stojany pitnej vody - lokalita Za traťou, Lipany“
Žiadateľ: Mesto Lipany
Zazmluvnená suma NFP: 28 683,62 €
Operačný program Ľudské zdroje
 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
Výzva: OPLZ-PO6-SC611-2016-3 Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít.
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť? Hlavným cieľom projektu pod názvom " Lipany - zlepšenie prístupu k pitnej vode v rómskej osade" je zlepšenie celkovej sociálnej situácie a životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom podpory prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK. Cieľ projektu: Zabezpečiť dostuponosť k pitnej vode všetkým príslušníkom MRK v meste Lipany prostredníctvom modernizácie výdajného systému vody. Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode s cieľom zabezpečiť prístup k pitnej vode pre 449 obyvateľov MRK žijúcich v rodinných domoch a nájomných bytoch v rómskej časti obce.
Ako projekt riešil tieto výzvy? Vybudovanie výdajného miesta pitnej vody s odbernou stanicou na čipovú kartu zabezpečenou kamerovým systémom.
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  
Vybudovali sme vodovodnú prípojku a osadenie liatinového potrubia s celkovou dĺžkou 13,0 m. Osadili sme 2 ks výdajníkov vody s čipovým systémom sa jednoznačne zvýšila kvalita života osadníkov, eliminoval sa nedôstojný spôsob získavania základných služieb a základných prírodných zdrojov, zabezpečila sa dostupnosť zdroja pitnej vody v segregovaných a odľahlých lokalitách, zvýšila sa hygiena a zlepšil sa zdravotný stav - predovšetkým detí.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu?
Zlepšenie celkovej sociálnej situácie marginalizovanej komunity v meste Lipany, sa naplnil zavedením pitnej vody prostredníctvom výdajného stojana na čipové karty.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu?
Projektom bolo vytvorené 1 pracovné miesto.
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom?
Projekt vyriešil problémy s pitnou vodou v tejto lokalite a zabezpečil dostupnosť k nej pre všetkých členov komunity za rovnakých podmienok. Týmto spôsobom sa prostredníctvom realizácie projektu najefektívnejšie zabezpečil spravodlivý prístup k pitnej vode, dostatočný z hľadiska množstva i kvality, pre všetkých obyvateľov rómskej komunity, za rovnakých podmienok a technických možností. Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu je vyše 449 osôb.
 
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 10/2018
Koniec realizácie projektu: 12/2018
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu