Vybudovanie Včelárstva Polgár


Dátum: 12.02.2021

Obrázok k aktualite Vybudovanie Včelárstva Polgár
 polgar
Názov projektu Vybudovanie Včelárstva Polgár
Kód projektu 061NR090205
Prijímateľ Názov Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár
Sídlo Kava 145, 94501
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Kava      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
16.01.2018 17.08.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 84640
Z toho NFP 50000
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Vznik a udržanie Včelárstva – Polgár so 160 produkčnými včelstvami
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo vybudovanie VČELÁRSTVA - POLGÁR v Komárne časť Kava. Včelárstvo je zamerané na produkciu medu, kvetového peľu a včelieho vosku. Projekt je v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka. Realizácia projektu vytvorila priaznivejšie podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve a podporila sa zamestnanosť na slovenskom vidieku (2 nové pracovné miesta), kde je poľnohospodárstvo jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí. 

Skočiť na hlavné menu