Vybudovanie trhoviska v obci Vlčany


Dátum: 12.04.2024

Obrázok k aktualite Vybudovanie trhoviska v obci Vlčany


Vlčany
 
Názov projektu Vybudovanie trhoviska v obci Vlčany
Kód projektu 309070BJU2
Prijímateľ Názov Obec Vlčany
Sídlo Vlčany 944
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky  kraj Okres Šaľa Obec Vlčany  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
04.07.2022 14.04.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 37537 EUR
Z toho NFP 37537 EUR
Vlastné zdroje  0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality základných služieb pre obyvateľov obce Vlčany.  Súčasťou prioritného cieľa je aj zvýšenie atraktivity, funkčnosti a udržateľnosti obce prostredníctvom vybudovania trhoviska so studňou v obci Vlčany.
Hlavný cieľ bude podporený nasledovnými špecifickými cieľmi:
- Podpora rozvoja podnikania v obci so zameraním na podporu predaja miestnych produktov
- zlepšenie kvality života v obci, a zvýšenie jej atraktivity s priamym dopadom na zníženie odlivu ľudí z vidieka,
- zvýšenie vplyvu na miestny ekonomický rozvoj vidieka,
- zatraktívnenie obce a zlepšenie jej udržateľného rastu,
- rozšírenie občianskej vybavenosti a zlepšenie kvality služieb pre obyvateľov obce,
- prispieť k skvalitneniu poskytovaných služieb v obci,
- sprístupniť miestne služby všetkým obyvateľom,
- podporiť rozvoj miestnych komunít.
Všetky vyššie uvedené ciele projektu sú plne v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre opatrenie 7.4. – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry - vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Projekt vo výraznej miere prispieva k fokusovej oblasti 6B -Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach, nakoľko samotné investície prispejú k zlepšeniu kvality života na vidieku. Ciele projektu sú v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka pre opatrenie 7, riešia problematiku vidieckych oblastí a ich potreby, konkrétne zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je Vybudovanie trhoviska v obci Vlčany. Projekt vybudovania trhoviska pre podporu predaja miestnych produktov rieši celkovú krajinno-architektonickú a funkčno-priestorovú koncepciu zeleného trhoviska so studňou.

Vlčany2
Vlčany1
Skočiť na hlavné menu