Vybudovanie oddychového turistického centra v obci Palota


Dátum: 13.05.2022

Obrázok k aktualite Vybudovanie oddychového turistického centra v obci Palota
Názov projektu Vybudovanie oddychového turistického centra v obci Palota
Kód projektu 309070Y995
Prijímateľ Názov Obec Palota
Sídlo Palota 45, 06801
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Medzilaborce Obec Palota  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
20.10.2021 15.11.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 24 999,54 EUR
Z toho NFP 24 999,54 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom rekonštrukcie objektu bolo získanie nových ubytovacích kapacít, ktoré napomôžu udržať na území obce  turistov, čím samospráva predpokladá vznik pozitívneho synergického efektu v podobe rozvoja služieb súvisiacich s cestovným ruchom (obchod, reštaurácia, ďalšie ubytovanie, doplnkové turistické body, rozširovanie turistických trás, agroturistika, zážitkové pobyty a pod.).  Pozitívny prínos k ekonomickému rozvoju tiež očakáva v podobe zvýšenia návštevnosti zariadení obchodu a služieb.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu boli stavebné práce spočívajúce v realizácií jednoduchých stavebných úprav,  búracích prác, vybudovania novej priečky, zamurovania  a vybúrania nových  dverných otvorov, inštalácii nových elektrických rozvodov, strešnej krytiny – ošetrenie novým náterom, úprava povrchov.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny LABOREC, o.z.
 Palota
Skočiť na hlavné menu