Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave


Dátum: 14.05.2021

Obrázok k aktualite Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave
Názov: Vybudovanie materskej školy v areáli ZŠ Gorkého 21 v Trnave


MSTRNAVA
Kód projektu: NFP302020H120
Popis projektu: MŠ sa bude nachádzať v areáli ZŠ Gorkého v Trnave. Hlavnými aktivitami projektu je „vybudovanie novej MŠ so zvýšenou dostupnosťou predprimárneho inkluzívneho vzdelávania“ s kapacitou 60 detí a „úprava areálu MŠ prostredníctvom vybudovania detských ihrísk, chodníkov a realizáciou sadových úprav“.
Cieľ projektu: zlepšenie kvality života a zabezpečenie udržateľného poskytovania verejných služieb v oblasti vzdelávania detí materských škôl (ďalej „MŠ“).
Špecifickým cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenej mieri kvalitného inkluzívneho vzdelávanie a hrubej zaškolenosti detí MŠ vo veku 3 – 5 rokov prostredníctvom vybudovania novej MŠ poskytujúcej tieto možnosti.
 
Hlavné aktivity projektu:
  1. Vybudovanie novej MŠ so zvýšenou dostupnosťou predprimárneho inkluzívneho vzdelávania
  2. Úprava areálu MŠ prostredníctvom vybudovania detských ihrísk, chodníkov a realizáciou sadových úprav
Situácia po realizácii projektu: Projekt prispeje k zvýšeniu miery hrubej zaškolenosti, resp. pripravenosti detí na primárne vzdelávanie a taktiež napomôže komplexne riešiť súbor problémov obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na obyvateľov MRK. Zároveň sa vďaka integrovanému prístupu vytvorí priestor pre ďalšie priamo súvisiace projekty: projekt dobudovania školskej infraštruktúry (IROP), projekt inkluzívneho vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v MŠ a ZŠ (OP Ľudské zdroje) a projekt Centrum celoživotného vzdelávania (OP Ľudské zdroje).  
Prijímateľ: Mesto Trnava
Celkové oprávnené náklady projektu: 402 000,00€
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 381 900,00 €
Vlastné zdroje: 20 100,00  €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: október 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: december 2019
Skočiť na hlavné menu