Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach


Dátum: 11.12.2019

Obrázok k aktualite Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciach


Názov: Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora v Michalovciachmichal1
Kód projektu: NFP302011J529

Popis projektu: Navrhovaná cyklotrasa pripája sídlisko Stráňany a IBV Stráňany  situované za tokom rieky Laborec k už existujúcim cyklotrasám, nadväzuje na existujúcu trasu v Centrálnej mestskej zóne (CMZ) a na trasu cez sídlisko Východ smerujúcu k priemyselným parkom mesta. Obyvatelia sídliska Stráňany sa cyklotrasou dostanú cez CMZ k dopravnému uzlu na železničnej a autobusovej stanici.  Prvá etapa výstavby cyklotrasy predstavuje výmenu existujúcej lávky cez rieku Laborec, druhá etapa predstavuje pokračovanie cyklotrasy po existujúcej komunikácii a po Ulici partizánskej, kde bude vytvorené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Tretiu etapu  cyklotrasy tvorí vybudovaný nový cyklochodník. Celková dĺžka novej cyklotrasy bude 2002,6m. Vďaka novej  cyklotrase sa zabezpečí prepojenie sídliska Stráňany s centrom mesta, s priemyselnou zónou a železničnou a autobusovou stanicou. Zároveň trasa povedie až k novému mestskému cintorínu a lesoparku Biela hora, kde je rovnako potrebné umožniť obyvateľom mesta dostať sa cyklistickou dopravou.
Cieľ projektu: Integrovať cyklistov v premávke, zvýšiť ich počet na pozemných komunikáciách v meste, zviditeľniť ich pohyb a tým zvýšiť ich bezpečnosť.
Realizácia stavby je rozdelená do 3 etáp - 3 hlavných aktivít projektu.
Aktivita č. 1 - 1. etapa - Rekonštrukcia existujúcej lávky
Aktivita č. 2 - 2. etapa - Cyklotrasa na existujúcich miestnych komunikáciach
Aktivita č. 3 - 3. etapa - Nový cyklistický chodník
 michal2
Situácia po realizácii projektu: Realizáciou projektu bude nová cyklotrasa v meste Michalovce, plynulo napojená na už existujúce cyklotrasy v meste, ktorá prepojí centrum mesta so sídliskom Stráňany a turistickou oblasťou Biela hora. Trasa bude priamo napojená na centrálnu mestskú zónu a na existujúcu cyklotrasu „C“, ktorá vedie od centrálnej mestskej zóny cez sídlisko Východ smerom k priemysleným parkom mesta.
Vytvorením cyklotrasy sa zlepší pohyb cyklistov v mestskej premávke, zlepší sa kvalita ovzdušia, keďže ľudia budú častejšie siahať po tomto spôsobe dopravy, nová cyklotrasa bude ľudí motivovať k tejto forme prepravy. Zároveň sa zviditeľní pohyb cyklistov a tým sa zlepší bezpečnosť premávky.
 
Prijímateľ: mesto Michalovce
Celkové oprávnené náklady projektu:  474 347,63 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: :  450 630,25 €
Vlastné zdroje:  23 717,38 €
 
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:       júl 2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  apríl 2019
 
Skočiť na hlavné menu