Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji


Dátum: 15.01.2021

Obrázok k aktualite Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Názov: Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Kód projektu: NFP302021K380
ivanka
Popis projektu: V obci Ivanka pri Dunaji sa nachádza jedna základná škola, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji. Základnú školu navštevuje v školskom roku 2016/2017 814 žiakov. Budova školy bola postavená v roku 1961. V roku 2010 bola  vybudovaná nadstavba a v roku 2016 prístavba k budove ZŠ. Škola disponuje odbornými učebňami a to: chémie, IKT a jazykov. Chemická učebňa si vyžaduje modernejšie vybavenie. Pomôcky odborných učební sú  v opotrebovanom stave.

Cieľ projektu: je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania obdobných učební.

Hlavné aktivity projektu:
  • Hlavná aktivita č.1 - Obstaranie fyzikálnej učebne
  • Hlavná aktivita č.2 - Obstaranie biologickej/chemickej učebne
  • Hlavná aktivita č.3 - Obstaranie polytechnickej učebne
  • Hlavná aktivita č.4 - Stavebno-technické úpravy učební
Situácia po realizácii projektu: zásadným spôsobom zmení kvalitu vzdelávania. Napomôže znižovaniu rozdielov vedomostnej úrovne medzi mestským a vidieckym obyvateľstvom. Podporou základného vzdelávania sa zlepší prístup mladých na trh práce, vytvorí sa priestor pre rozhľad žiaka o jeho budúcich možnostiach (pracovných,študijných). Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na kvalituzákladného vzdelávania a tým aj na gramotnosť budúcich žiakov Základnej školy M.R Štefánika, ul. SNP č. 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji.  
Prijímateľ: Obec Ivánka pri Dunaji
Celkové oprávnené náklady projektu: 197 759,52 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 187 871,54 €
Vlastné zdroje: 9 887,98 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: január 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: november 2020
ivanka1
Skočiť na hlavné menu