Vranov nad Topľou: Na poriadok v meste dohliada 12 členov MOaPS


Dátum: 05.02.2024

Obrázok k aktualite Vranov nad Topľou: Na poriadok v meste dohliada 12 členov MOaPS
S cieľom zvýšiť občiansku zodpovednosť, zlep­šiť občianske spolunažívanie, podporiť vzdelávanie a zamestnanosť v marginalizovanej komunite, mesto Vranov nad Topľou od januára 2024 realizuje projekt Miestne občianske a preventívne služby (ďalej MOaPS).

Dvanásť členov MoaPS rozdelených do dvojíc bude pomáhať v zabezpečovaní verejného poriadku v troch častiach mesta, a to v Čemernom, na Rodinnej oblasti a na Budovateľskej ulici. MoaPS služby sú organizované do dvoch zmien. Očakávame, že ich činnosť prispeje k lepšej komunikácii a spolupráci s obyvateľmi MRK, podpore rozvoja komunity a posilneniu ochrany verejného poriadku. Okrem zabezpečovania verejného poriadku ich úlohou bude: monitorovať a zabezpečiť bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečiť bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorniť ich na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu, dohliadať na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t. z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení…), upozorniť na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, kontrolovať pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (napr. cintorín, športoviská,…), upozorniť na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontrolovať dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar, monitorovať a nahlasovať prípady nelegálnych skládok, členovia MoaPS sú účastný a nápomocný, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, monitorujú a predchádzajú vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva, sú nápomocní hliadke Policajného zboru SR a mestskej polície, dohliadajú na poriadok a bezpečnosť v meste a pod.

Na realizáciu tohto projektu mesto Vranov nad Topľou získalo nenávratný finančný príspevok približne 490 000 eur. Projekt potrvá 30 mesiacov, a to bez finančnej spoluúčasti samosprávy.
Skočiť na hlavné menu