Voľnočasové komunitné centrum Ratka180


Dátum: 16.01.2024

Obrázok k aktualite Voľnočasové komunitné centrum Ratka180


Ratka180
Názov projektu Voľnočasové komunitné centrum Ratka180
Kód projektu 309070BCH1
Prijímateľ Názov Obec Ratka
Sídlo Obec Ratka 109
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Lučenec Obec Ratka  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
07.03.2023 24.05.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 14671,00 EUR
Z toho NFP 12000 EUR
Vlastné zdroje 2671 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry, rekonštrukciou nevyužívaného objektu, na premenu ako miesto oddychu, vytvárania bezpečného priateľského prostredia pre každého jednotlivca, v ktorom si počas voľna človek môže dopriať oddych, regeneráciu a zábavu.
 
 
 
 
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo vykonanie stavebných prác v katastrálnom území obce Ratka
Ratka1802
Skočiť na hlavné menu