Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky
 
 IL_U687_Sečianky
Názov: Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky
Krátky popis: Cieľom navrhovaných opatrení bolo zadržanie dažďovej vody vsakovaním, a tým zníženie rizika povodní v obci Sečianky.
Projekt sa zameral na výstavbu vodozádržných opatrení v intraviláne obce Sečianky za účelom zadržiavania dažďovej vody vsakovaním v navrhovanom území a teda zníženiu celkového množstva vody  pritekajúcej do miestneho potoka pri prívalových dažďoch.
Realizácia preventívnych opatrení zameraných na akumuláciu vody zabezpečí výrazné zníženie škôd spôsobených stekajúcou vodou do zastavanej oblasti obce a do vodného toku.
Prijímateľ:  Obec Sečianky
Celkové oprávnené náklady projektu:  130 593,89 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   124  064,20 €
Vlastné zdroje:   6 529,69 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 05/2021 - 9/2021 (4 mesiace)
 IL_U687_Sečianky 2
Skočiť na hlavné menu