Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava


Dátum: 12.11.2021

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava
Názov: Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava
 
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Kluknava“ bolo prostredníctvom vybudovania vodozádržných opatrení v zastavanom území obce zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Predmetom bola výmena nepriepustných povrchov (degradovaný asfalt so štrkom) za priepustné v podobe plne vegetačných zatrávňovacích tvárnic. Uvedené opatrenie priamo prispieva k zlepšeniu environmentálnych aspektov prostredníctvom budovania vodozádržných opatrení a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Prijímateľ:  Obec Kluknava
Celkové oprávnené náklady projektu:  127 857,90 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   121 465, 01 EUR
Vlastné zdroje:   6 392,89 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11/2018 - 05/2021 (30 mesiacov)
Kluknava_
Skočiť na hlavné menu