VLÁDA: Využívanie zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra k 31. augustu dosiahlo takmer 2,5 mld. eur


Dátum: 22.09.2021

Obrázok k aktualite VLÁDA: Využívanie zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra k 31. augustu dosiahlo takmer 2,5 mld. eur
VLÁDA: Využívanie zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra k 31. augustu dosiahlo takmer 2,5 mld. eurVyužívanie zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) k 31. augustu tohto roka dosiahlo takmer dve a pol miliardy eur, čo je 41 % z celkovej alokácie. Za oblasť dopravy, ktorú priamo riadi minister dopravy a výstavby, bolo k uvedenému dátumu vyčerpaných zhruba 1,6 mld. eur, teda takmer 48 % z alokácie. Od 1. júna do 31. augusta bolo v rámci prioritných osí v gescii rezortu dopravy vyčerpaných vyše 37 mil. eur, plnenie záväzného plánu dosahuje viac ako 127 mil. eur, čiže 40 % zo záväzného plánu schváleného Centrálnym koordinačným orgánom na tento rok. Vyplýva to z informácie ministerstva dopravy a výstavby o čerpaní prostriedkov v uvedenom operačnom programe, ktorú vzala vláda na vedomie.

OPII mal v závere ôsmeho mesiaca hodnotu kontrahovania 5,5 mld. eur, teda 92 % z alokácie. Kontrahovanie za oblasť priamo riadenú ministrom dopravy presiahla 3 mld. eur, čo je 94 % z alokácie v priamej gescii ministra dopravy. Od 1. júna do 31. augusta bolo zazmluvnených dvanásť dopravných projektov s pridelenou alokáciou vyše 465 mil. eur. V záväznom pláne na tento rok si ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán pre OPII v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi určilo záväzok zvýšiť kontrahovanie o 1,151 mld. eur, z toho samotný rezort dopravy o 866 mil. eur. Ministerstvo dopravy sa tiež zaviazalo, že v roku 2021 bude v OPII vyčerpaných vyše 814 mil. eur, z toho sám rezort vyčerpá 333,5 mil. eur.

Ministerstvo dopravy vykonáva detailný monitoring všetkých dopravných projektov, čím sa snaží eliminovať možné riziká, ktoré môžu nastať pri čerpaní zdrojov Európskej únie. Najčastejšie riziká a s nimi spojené problémy vyplývajú z procesov verejného obstarávania. Ministerstvo je vo väčšine prípadov verejného obstarávania odkázané na konanie Úradu pre verejné obstarávanie. So stavebnými projektmi je tiež spojené riziko predlžovania lehoty výstavby z dôvodov zdĺhavého majetkovoprávneho vysporiadania, nedpredvídateľných skutočností, prípadne z nedostatočnej projektovej prípravy, čo môže viesť k udeleniu finančných korekcií a tak negatívne ovplyvniť implementáciu programu. Riadiaci orgán OPII preto uskutočňuje pravidelné koordinačné porady s prijímateľmi, kde ich informuje o všetkých zisteniach a usmerňuje ich pri realizácii projektov a príprave nových projektov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu