Vláda SR schválila Návrh zmeny programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika


Dátum: 13.09.2017

Obrázok k aktualite Vláda SR schválila Návrh zmeny programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila Návrh zmeny programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika schváleného Európskou komisiou dňa 11.6.2015.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bol schválený Európskou komisiou dňa 11.6.2015 (ďalej len „Program“), avšak bez uvedenia východiskovej a cieľovej hodnoty ukazovateľa „Úroveň kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov“ v rámci špecifického cieľa 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov/ prioritnej osi 3 Rozvoj miestnych iniciatív (ďalej len ŠC 3.1/PO 3“). Hodnota ukazovateľa bola následne stanovená na základe analýzy výsledkov prieskumu zameraného na zistenie úrovne kvality cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov. Prieskum bol realizovaný formou dotazníka počas 3. kvartálu v roku 2015. Dotazník bol určený hlavným aktérom z verejného a súkromného sektora, ktorí mohli potenciálne či prakticky prispieť k rozvoju cezhraničnej spolupráce v daných oblastiach. Reflektujúc výsledky analýzy a  odporúčania Európskej komisie boli hodnoty stanovené nasledovne: východisková hodnota bola stanovená na úrovni 2,67 a cieľová hodnota na úrovni 3. Doplnenie hodnôt ukazovateľa do operačného programu (ďalej len „OP“) je kľúčové najmä z pohľadu zabezpečenia finančných tokov, nakoľko bez schválených hodnôt nie je možné predkladať žiadosti o platbu do Európskej komisie za projekty v rámci prioritnej osi 3.
Revíziu dokumentu OP pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj Českej republiky v pozícii národného orgánu. Návrh zmeny programu bol schválený Spoločným monitorovacím výborom Programu dňa 4.5.2017 formou písomnej procedúry.
Návrh zmeny programu obsahuje vlastný text programu vo forme sledovania zmien. Prehľad zmien je uvedený v samostatnej prílohe „Prehľad zmien“ v rovnakom znení ako bol predložený členom Spoločného monitorovacieho výboru na schválenie v rámci písomnej procedúry.
Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, sociálny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.

Revízia OP podlieha schváleniu  Európskou komisiou.
 

Skočiť na hlavné menu