VLÁDA: Čerpanie všetkých eurofondových programov ku koncu augusta dosiahlo 7,45 mld. eur, teda necelých 45 % z celkovej alokácie


Dátum: 22.09.2021

Obrázok k aktualite VLÁDA: Čerpanie všetkých eurofondových programov ku koncu augusta dosiahlo 7,45 mld. eur, teda necelých 45 % z celkovej alokácie
V rámci všetkých programov európskych štrukturálnych a investičných fondov bolo k 31. augustu vyčerpaných 7,45 mld. eur, čo je 44,68 % z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020. Najväčšiu mieru čerpania vykazujú operačné programy Technická pomoc (74,73 %), Interact III (65,63 %) a Ľudské zdroje (57,70 %). Vyplýva to z informácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) o stave implementácie eurofondov ku koncu augusta a o pokroku v predošlom mesiaci, vláda vzala materiál na vedomie.

Z plánovaného čerpania na základe odporúčania ministerstva investícií na rok 2021 vo výške 2,86 mld. eur bolo do konca augusta vyčerpaných zatiaľ 1,018 mld. eur, teda 35,55 %. V auguste dosiahlo čerpanie 82,21 mil. eur, do konca roku ostáva ešte vyčerpať 1,85 mld. eur. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie čerpania všetkých eurofondov do konca tohto roka na úrovni minimálne 58 %, je podľa ministerstva investícií potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy spolu v objeme minimálne 461 mil. eur. Z tohto pohľadu rezort hodnotí august za podpriemerný.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 (pravidlo N+3) je potrebné vyčerpať, teda predložiť a schváliť na ministerstve financií ako certifikačnom orgáne, ešte 193,87 mil. eur z ročnej hodnoty. Tá bola začiatkom tohto roka vo výške 1,20 mld. eur. Plnenie pravidla N+3 v roku 2021 sa týka ešte programov: Integrovaný regionálny operačný program, Kvalita životného prostredia, Interreg V-A Slovensko-Rakúsko, Efektívna verejná správa a Rybné hospodárstvo.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania Operačného programu Efektívna verejná správa na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný na novú prioritnú os - REACT-EU. Na základe rozhodnutia Európskej komisie z 8. júna 2021 bola schválená revízia uvedeného operačného programu, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi. Umožnilo to vykonať administratívne úkony k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu