Vicepremiérka Remišová: Začína sa najväčšia reforma eurofondov za 20 rokov, na investície získame takmer 13 miliárd eur


Dátum: 30.09.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Začína sa najväčšia reforma eurofondov za 20 rokov, na investície získame takmer 13 miliárd eur
Prípravy na spustenie nového programového obdobia pre investície z eurofondov sa dostali do ďalšej dôležitej fázy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo sériu rokovaní s predstaviteľmi samospráv, odborných organizácií, akademického sektora, záujmových združení, mimovládneho sektora a ďalšími socio-ekonomickými partnermi o novom Operačnom programe Slovensko. V rámci neho budeme v programovom období 2021 - 2027 investovať z európskych zdrojov takmer 12,8 miliardy eur.
 
„Naším spoločným cieľom je, aby Slovensko nové eurofondy dokázalo v plnej miere využiť na strategické investície, ktoré pomôžu našej krajine, našej ekonomike a zásadne zvýšia kvalitu života ľudí vo všetkých oblastiach. Je pre nás preto prioritou pripraviť kvalitný, transparentný, zrozumiteľný a nebyrokratický systém pre investície z nových eurofondov,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
„Tak ako sme so stovkami odborníkov aj širokou verejnosťou na národnej úrovni konzultovali Partnerskú dohodu, ktorú možno nazvať strategickým investičným plánom pre Slovensko na roky 2021 – 2027, teraz s partnermi konzultujeme aj samotný nový Operačný program Slovensko. Nové eurofondy bude naša krajina využívať počas obdobia, ktoré presahuje funkčné obdobie jednej vlády, preto chceme mať v rukách silný nástroj a zhodu na národných prioritách, do ktorých bude Slovensko európske zdroje investovať v horizonte viac ako sedem rokov,“ zdôraznila.
 
Operačný program Slovensko nahradí v novom programovom období doterajších šesť operačných programov. „Veľkú časť eurofondov tak dostávame pod jednu strechu. Jeden operačný program, s jednými pravidlami, metodikou a manažmentom prinesie výrazné zjednodušenie využitia eurofondov. V súčasnosti idú totiž eurofondy na Slovensku až cez 28 rôznych riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, čo vytvára pre samosprávy, zamestnávateľov a iné organizácie využívajúce eurofondy neprehľadnú spleť rôznych pravidiel a postupov,“ upozornila Remišová. Práve Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR bude v novom období plniť funkciu nového jednotného riadiaceho orgánu.
 
Odborný dialóg o OP Slovensko, ktorý ministerstvo investícií odštartovalo 23. septembra, má niekoľko kôl. „V prvom kole sa sústredíme na to, do čoho budeme investovať európske zdroje a kto budú oprávnení koneční prijímatelia,“ priblížila ministerka. Do prvého kola sa zapojí približne stovka socio-ekonomických partnerov zo samosprávy, univerzít, zamestnávateľských a podnikateľských organizácii, štátnej správy aj mimovládne organizácie.
 
V aktuálnom prvom kole je šesť workshopov, ktoré sú zamerané na päť politických cieľov Kohéznej politiky EÚ 2021 - 2027. Prvý z workshopov sa venoval Politickému cieľu 3 – Prepojenejšia Európa, a to najmä kľúčovým investíciám do ciest a železníc, vrátane regionálnych. Na politický cieľ 5 – Európa bližšie občanom a Fond na spravodlivú transformáciu sa sústredila druhá diskusia (27.9.). Najbližšie sa 4. októbra bude preberať Politický cieľ 4 – Sociálnejšia Európa. Ďalšie pripravované diskusie podrobne rozoberú Politický cieľ 2 – Zelenšia Európa a Politický cieľ 1 – Inteligentnejšia Európa.
 
Z OP Slovensko získa Slovenská republika v nadchádzajúcich siedmich rokoch takmer 12,8 miliardy eur. Operačný program predstavuje základný dokument, ktorým sa budú riadiť investície z eurofondov v najbližších siedmich rokoch. Jeho súčasťou je vymedzenie konkrétnych aktivít, prijímateľov či merateľných výsledkov, ktoré od investovaných eurofondov Slovensko očakáva. Na návrhu pracovali experti z MIRRI SR v spolupráci s ostatnými rezortmi.
 
MIRRI SR predloží aktualizovaný návrh Partnerskej dohody aj OP Slovensko na posúdenie Európskej komisii v druhej polovici októbra. Počas vyjednávaní s EK plánuje ministerstvo zorganizovať druhé kolo workshopov. Odborné diskusie sa sústredia na alokácie a výsledkové ukazovatele. V prvom štvrťroku 2022 sa uskutoční tretie kolo workshopov, v ktorom sa prediskutuje slovenská reakcia na pripomienky EK k Operačnému programu Slovensko. Obce, regióny, mimovládne organizácie, univerzity, podnikatelia sa budú môcť uchádzať o granty z OP Slovensko od druhého polroka 2022.
 
„Čaká nás ešte niekoľko mesiacov náročných vyjednávaní s Európskou komisiou. Robíme všetko preto, aby v Operačnom programe Slovensko boli zohľadnené najmä naše národné priority, ktoré sú ovplyvnené aj dedičstvom z minulosti. Ide napríklad o potrebné investície do ciest, vodovodov, kanalizácie či envirozáťaží, bez ktorých sa v rozvoji našich regiónov iba ťažko pohneme z miesta,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Skočiť na hlavné menu