Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 - 2027: Investície do vedy, vzdelania a životného prostredia sú veľkou šancou pre Slovensko


Dátum: 04.05.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová predstavila priority pre eurofondy na roky 2021 - 2027: Investície do vedy, vzdelania a životného prostredia sú veľkou šancou pre Slovensko
Jasný investičný plán pre Slovensko je pripravený. Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej budeme v programovom období 2021 - 2027 čerpať takmer 13 miliárd eur z eurofondov. Plánované investície sú rozdelené do oblastí podľa piatich cieľov politiky súdržnosti.

„Partnerská dohoda je strategický plán, podľa ktorého bude Slovensko investovať eurofondy v nasledujúcom období. Príprave jej textu sme venovali veľkú pozornosť, priority sme konzultovali s jednotlivými ministerstvami, samosprávami, akademickou obcou, desiatkami mimovládnych a neziskových organizácií. Dokonca sme k nej zorganizovali historicky prvú Národnú konzultáciu. Návrh Partnerskej dohody je výsledkom mesiacov náročných rokovaní a stoviek stretnutí. Určili sme prioritné oblasti, do ktorých Slovensko potrebuje investovať, aby držalo krok s najvyspelejšími krajinami, aby ľudia u nás mali európsku kvalitu života a žili v zdravom prostredí,“ povedala vicepremiérka Remišová po rokovaní Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027, ktorá sa skladá z členov vlády, predstaviteľov samospráv a sociálno-ekonomických partnerov. Predstavitelia samospráv zo ZMOS, ÚMS a SK8, ako aj ostatní partneri vrátane Klubu 500, ocenili kvalitnú prípravu dokumentu zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a vyjadrili mu podporu. Práve Remišovej rezort bude v novom programovom období gestorom Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Investičné priority Partnerskej dohody sú rozdelené do piatich cieľov európskej politiky súdržnosti (príklady):
Inovatívne Slovensko (Inteligentnejšia Európa)
  • veda a výskum, digitálna a dátová ekonomika, inteligentné mestá a regióny, ultrarýchle pripojenie pre všetky domácnosti
Ekologické Slovensko pre budúce generácie (Zelenšia Európa)
  • energetická efektívnosť, zníženie emisií skleníkových plynov, inteligentné energetické systémy, adaptácia na zmeny klímy, udržateľné hospodárenie s vodou, ochrana prírody a biodiverzity, mestská mobilita vrátane cyklodopravy
Mobilita, doprava a prepojenosť (Prepojenejšia Európa)
  • budovanie európskych koridorov TEN-T, dobudovanie diaľnic D1 a D3, rýchlostné cesty, železničná a vodná infraštruktúra, cesty I., II. a III triedy, regionálna železničná doprava
Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (Sociálnejšia Európa)
  • podpora zamestnanosti, rodovo vyvážený trh práce, kvalita a účinnosť vzdelávania, celoživotné vzdelávanie, školská infraštruktúra, sociálne služby a zdravotníctvo, dlhodobá starostlivosť, sociálne inovácie
Kvalitný život  v regiónoch (Európa bližšie k občanom)
  • kvalita verejných služieb, bezpečnosť, pohybové a voľnočasové aktivity, ochrana a obnova kultúrneho dedičstva, udržateľný cestovný ruch

„Na to aby sa  Slovensko zaradilo medzi najvyspelejšie a prosperujúce krajiny, potrebuje dobudovať cestné a železničné koridory, aby sme mali rýchle a bezproblémové spojenie s okolitými štátmi.“ uviedla ďalej ministerka investícií.
„Tiež sa potrebujeme vysporiadať s ekologickými záťažami, ktoré sme zdedili z minulosti, a na to treba stovky miliónov eur. Iba v čistom životnom prostredí sa bude žiť ľuďom lepšie.“

Medzi kľúčové priority Partnerskej dohody patrí  oblasť vedy a výskumu. „Slovensko má obrovský potenciál pre vedu a výskum, a preto navrhujeme významne podporiť inovácie hodné 21, storočia. Potrebujeme investovať do budúcnosti našich detí a kvalitné vzdelanie je v tomto smere prvoradým kľúčom úspechu. Doba sa mení a s ňou aj pracovný trh a my musíme byť na to pripravení. V dohľadnej budúcnosti mnohé profesie zaniknú, ľudia si už nevystačia po celý život s jedinou kvalifikáciou, a preto eurofondy nasmerujeme aj na celoživotné vzdelávanie,“ vysvetlila Remišová.
 
Súčasťou návrhu Partnerskej dohody je rozdelenie prostriedkov
medzi jednotlivé fondy:

Európsky fond regionálneho rozvoja: 7,3 miliardy eur
Európsky sociálny fond: 2,16 miliardy eur
Kohézny fond: 2,66 miliardy
Fond pre spravodlivú transformáciu: 459 miliónov eur
Programy Interreg: 223 miliónov eur
Európsky námorný, rybársky a akvakultúry fond: 15 miliónov eur
 
O návrhu priorít Partnerskej dohody začne Slovensko rokovať v Európskou komisiou v máji. V súčasnosti sa finalizuje návrh európskej legislatívy pre eurofondy 2021 – 2027, ktorú ešte musí schváliť  Európsky parlament. Až potom môže Slovensko predložiť Partnerskú dohodu  na schválenie Európskej komisii.

„Našou ambíciou je, aby Partnerská dohoda bola tým najlepším, reálnym a funkčným plánom pre Slovensko. Priority sú jasné, vďaka nim dostaneme šancu posunúť našu krajinu a zaradiť sa medzi inovačných lídrov Európy. Investície do vedy, výskumu, vzdelania, životného prostredia, ekologickej dopravy a ďalších oblastí zabezpečia ľuďom prosperitu, lepšie platené pracovné miesta a kvalitnejší život v zdravej krajine,“ dodala Remišová.

Partnerská dohoda final
Skočiť na hlavné menu