Vicepremiérka Remišová: Novela zákona zruší 19 okruhov potvrdení, ktoré už od občanov úrady nebudú pýtať


Dátum: 08.02.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Novela zákona zruší 19 okruhov potvrdení, ktoré už od občanov úrady nebudú pýtať
Zásadne menej byrokracie a papierovačiek prinesú dve právne normy, ktoré dnes predstavila vicepremiérka Veronika Remišová. Prvou je novela zákona proti byrokracii, ktorá ruší v listinnej forme až 19 okruhov výpisov a potvrdení a tiež prináša začiatok digitalizácie administratívno-právneho procesu  v prípade narodenia dieťaťa. Druhou právnou normou je zákon o údajoch, ktorý má priniesť systematický prístup štátu k nakladaniu s údajmi evidovanými v informačných systémoch verejnej správy. Okrem iného rieši, v ktorých databázach môže štát údaje zhromažďovať, kto k nim môže mať prístup a za akých podmienok sa tieto údaje môžu zdieľať. Obidva návrhy zákonov sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

„Je načase, aby sa o boji proti byrokracii prestalo len hovoriť, ale, aby sa tak aj stalo. Novela zákona proti byrokracii, ktorú sme pripravili na našom ministerstve, prináša doteraz najzásadnejšie odbremenenie občanov i podnikateľov od rôznych papierovačiek na úradoch,“ vyhlásila ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu.

Novela je už treťou antibyrokratickou vlnou a prináša výrazné obmedzenie predkladania a používania listinných výpisov a potvrdení na úradoch. Po jej zavedení úrady už nebudú od občanov či podnikateľov žiadať nasledujúce dokumenty:
 • Kópia rodného listu
 • Kópia sobášneho listu
 • Kópia úmrtného listu
 • Potvrdenie o pobyte
 • Potvrdenie o pridelení IČO
 • Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
 • Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem
 • Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Výpis z registra sociálnych podnikov
 • Potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • Potvrdenia k dávkam v hmotnej núdzi
 • Potvrdenia súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Údaje vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu obsiahnuté vo vybraných informačných systémoch a registroch rezortu zdravotníctva
 • Výpis z registra / zoznamu advokátov
 • Výpis z centrálneho registra exekúcií
 • Potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 • Údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % dane
 • Vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov (o obmedzení spôsobilosti na práv. úkony, vyhlásení za mŕtveho, o rozvode, o úprave rodičovských práv a povinností...)
„Spolu ide až o 19 okruhov dokumentov, pre ktoré prichádzame s pravidlom jedenkrát a dosť. Znamená to, že úrady nebudú môcť vyžadovať od ľudí, aby im prekladali výpisy či potvrdenia, ktoré štát už má vo svojich databázach,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.
V prípade platnosti novely sa ročne ušetria až 4 milióny výpisov  a potvrdení, ktoré dnes úrady požadujú v papierovej podobe. Ročná úspora pre občanov a podnikateľov vo forme poplatkov, nákladov na dopravu a stratený čas bude približne 40 miliónov eur ročne.
Návrh novely prináša, okrem obmedzenia potvrdení, tiež predpoklady pre proaktívny prístup štátu v životnej situácii – narodenie dieťaťa.
„Jednoducho povedané, rodičia dieťaťa už nebudú musieť pred, a ani po narodení dieťaťa, navštíviť osobne matriku za účelom vyhlásenia o otcovstve, mene a priezvisku dieťaťa, ale budú to vedieť spraviť elektronicky novou službou. Takisto dôjde k zásadnému zjednodušeniu tlačív a formulárov k žiadostiam o príspevok pri narodení dieťaťa a rodičovský príspevok. Splnenie jednotlivých podmienok potrebných k žiadostiam už nebudú nahlasovať sami občania, ale budú si ich oznamovať inštitúcie medzi sebou. Ide napríklad o prihlásenie narodeného dieťaťa u pediatra, dožitie sa 28 dní či absolvovanie pravidelných prehliadok u ošetrujúceho lekára, ale aj nahlasovanie bydliska rodičov,“ vysvetlila vicepremiérka Remišová.
„Aktuálne tiež spúšťame projekty, vďaka ktorým bude štát rodičov proaktívne informovať o jednotlivých krokoch – od zápisu dieťaťa do sociálnej či zdravotnej poisťovne až po upozornenie, kedy má ísť na kontrolu k lekárovi.“
S novelou zákona proti byrokracii úzko súvisí ďalšia právna úprava, a to zákon o údajoch. „Aby Slovensko fungovalo ako moderný dátový štát, ktorý poskytuje kvalitné elektronické služby, musia mať orgány verejnej správy aktuálne a hodnoverné dáta,“ uviedla ministerka informatizácie. 
Zákon o údajoch rieši dôležité oblasti digitalizácie administratívy ako napr.: aká je kvalita a aktuálnosť týchto údajov, v ktorých databázach sa nachádzajú,  kto a za akých podmienok k nim má prístup a aké údaje budú povinne zverejňované. Návrh zákona vznikal v participatívnych pracovných skupinách so zastúpením ministerstiev, úradov aj mimovládneho sektora.
„Ak chceme Slovensko posunúť vpred v informatizácii a budovaní dátovej ekonomiky, ktorej dôležitosť stále rastie, musíme mať na to zodpovedajúce právne normy. Nejde len o poskytovanie kvalitných verejných služieb či možnosť lepších analýz, údaje občanov musia byť v bezpečí a nakladanie s nimi musí byť transparentné,“ dodala  podpredsedníčka vlády Remišová

Skočiť na hlavné menu