Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2021 v regionálnom rozvoji


Dátum: 29.12.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2021 v regionálnom rozvoji
Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, podpora inovácií, ktoré prispejú k rastu regionálnej ekonomiky, alebo podpora vyše 310 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rozvoj škôl, opravy ciest, verejnú zeleň, dopravu či cyklocesty. Aj tieto konkrétne kroky v roku 2021 spravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pre lepší život ľudí v regiónoch.

„Na ministerstvo som prišla s jasnou víziou presadzovania transparentnosti, boja proti korupcii a rodinkárstvu. Týka sa to všetkých oblastí, ktoré nás rezort zastrešuje – eurofondov, regionálneho rozvoja aj štátneho IT. Za kľúčové v oblasti regionálneho rozvoja považujem, že sme v tomto roku pripravili a  presadili novelu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Slovensko sa nemôže plnohodnotne priblížiť k vyspelej Európe, ak sa jeho najzaostávajúcejšie regióny nepriblížia k Bratislave,“ zhodnotila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne ministerstva regionálneho rozvoja priniesla do systému poskytovania finančných príspevkov transparentnosť, férovosť, menej byrokracie, adresnosť a zároveň pomáha zrýchliť celý proces – od výzvy až po samotnú realizáciu projektov. V minulosti o pridelení štátnej podpory rozhodoval výbor nominovaný prednostom okresného úradu, často po politickej alebo straníckej línii. Od novembra funguje transparentný model Riadiacich výborov, v ktorých majú okrem MIRRI SR svojich zástupcov aj kraje, okresné úrady, mestá a obce najmenej rozvinutých okresov a ďalší sociálno-ekonomickí partneri.

Dotácie do regiónov
Z dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja smerovalo takmer 5 miliónov eur do okresov Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Sobrance, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. O ďalších 12 miliónov eur MIRRI SR navýšilo pôvodnú výzvu za 4,9 milióna eur  na obnovu miestnych komunikácií a chodníkov v najmenej rozvinutých okresoch. „K pôvodne podporenej päťdesiatke obcí sme vďaka navýšeniu výzvy o 12 miliónov eur mohli pridať ďalších sto obcí, ktoré zlepšia nielen svoju zanedbanú dopravnú infraštruktúru, ale tiež napríklad obnovia svoje kultúrne pamiatky a pamätníky,“ uviedla ministerka Remišová.
Mimovládne organizácie, ktoré zohrávajú v regiónoch dôležitú úlohu pri starostlivosti o kultúrne dedičstvo, životné prostredie, ale aj verejné zdravie, boli podporené dotáciou 1,1 milióna eur. Podpory sa dočkal tiež amatérsky šport v regiónoch. Z výzvy v objeme 12 miliónov eur budú môcť obce a mestá postaviť nové multifunkčné športové haly pre športové aktivity detí a mládeže. „Problémom mnohých obcí je, že im chýbajú vhodné priestory, kde by mohli deti a mladí ľudia tráviť aktívne svoj voľný čas. Vďaka tejto výzve budú môcť obce a mestá vybudovať nové moderné športoviská.“

Eurofondy pre lepší život ľudí
Hlavným nástrojom na podporu rozvoja regiónov je eurofondový Integrovaný regionálny operačný program (IROP), v rámci ktorého ministerstvo tento rok vyhlásilo spolu 11 výziev za takmer 220 miliónov eur. „Eurofondy smerovali predovšetkým do tých oblastí, ktoré sú pre regióny najväčšími prioritami. Do obnovy a budovania nových ciest, do modernizácie verejnej dopravy, na rekonštrukcie základných škôl a škôlok, na podporu stredných odborných škôl. Desiatky miliónov eur tiež išli na podporu zelených riešení v mestách, verejnú zeleň alebo na budovanie nových bezpečných cyklotrás,“ vymenovala Remišová.  
Takmer 54 miliónov eur išlo z IROP na rekonštrukcie a budovanie ciest II. a III. triedy, ktoré sú pre ľudí v regiónoch základným predpokladom, aby sa bezpečne dostali do práce, do školy či k lekárovi.
Až 40 miliónov smerovalo na podporu základných škôl v Bratislavskom kraji, kde dnes chýbajú tisícky miest pre školákov a stovky tried.  „V Bratislave a v priľahlých obciach rapídne stúpa počet nových obyvateľov a deti musia často dochádzať do školy ďaleko od svojho bydliska. Táto situácia spôsobuje školákom aj ich rodičom veľké problémy ťažkosti. Navyše dochádza k nárastu individuálnej automobilovej dopravy, čo zaťažuje cesty a zhoršuje kvalitu životného prostredia.“ Situáciu s nedostatkom miest v materských školách pomáha zmierniť ďalšia výzva v objeme 13 miliónov eur. „S nedostatkom miest v škôlkach bojujú mnohé mestá a obce. Je to vážny problém, ktorý dolieha na rodičov detí v predškolskom veku. Ak sa im nepodarí umiestniť deti v materskej škole, ktorých zriaďovateľom je mestská časť alebo obec, musia hľadať alternatívne a neraz aj finančne náročnejšie riešenia. Preto je podpora kapacít a modernizácia škôlok jednou z našich priorít pomoci regiónom,“ upozornila vicepremiérka.
Veľký dopyt v regiónoch je po rozvoji cyklodopravy, ktorá sa môže stať plnohodnotnou dopravnou alternatívou, ale má tiež veľký potenciál pre rozvoj miestneho turizmu. Na nové moderné cyklocesty išlo vyše 21 miliónov eur a pre samostatný projekt v Národnom parku Poloniny ďalších 10 miliónov eur. Na podporu verejnej zelene v mestách išlo 17 miliónov eur.
MIRRI SR tiež navýšilo z pôvodnej výšky 29 miliónov eur na 123 miliónov eur výzvu  na podporu verejnej dopravy v obciach, mestách a krajoch. „Vďaka navýšeniu výzvy kvalitnejšiu verejnú dopravu dostanú cestujúci v mestách Košice, Prešov, Bratislava, Šaľa, Lučenec, Poprad, Senec, Nové Zámky a Púchov. Spolu podporíme ďalších 20 projektov po celom Slovensku,“ uviedla ministerka.
Dôležitým nástrojom na podporu regiónov sú tiež programy cezhraničnej spolupráce INTERREG, vďaka ktorým šlo 97,5 milióna eur na projekty zamerané na ekológiu a udržateľnosť (cyklomosty, cyklochodníky, likvidácia a triedenie odpadu), ale aj na záchranu kultúrnych pamiatok, podporu turizmu a regionálnej spolupráce.
Významným príspevkom pre podporu miestneho turizmu a ekonomiky v regiónoch je obnova až 19 historických kultúrnych pamiatok za takmer 16 miliónov eur z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Medzi obnovenými pamiatkami sú napríklad Draškovičovský kaštieľ v obci Čachtice, hrad Beckov, či barokový kaštieľ rodiny Motešických v Ladcoch.

Inovácie a rozvoj miestnej ekonomiky
Kľúčovou aktivitou v oblasti podpory inovácií bolo odštartovanie spolupráce s najlepšou univerzitou sveta - Massachusetts Institute of Technology. Vďaka zriadeniu spoločného fondu budú môcť vedecké akademické tímy zo Slovenska spolupracovať s expertnými tímami MIT a získať podporu do výšky 30 000 amerických dolárov. Podporu môže získať základný výskum v prírodných, humanitných, umeleckých a spoločenských vedách, v manažmente, v ekonómii, informatike, technických vedách, architektúre a plánovaní. „Slovensko nemôže ostať montážnou dielňou vyspelého sveta. Musíme investovať do nových odvetví a odvážnych projektov. Inovačné riešenia, a nielen technologické, chceme dostať do regiónov, aby priamo tam ľudia získali pracovnú perspektívu hodnú 21. storočia, vyššie mzdy a lepšiu kvalitu života,“ zdôraznila vicepremiérka.  

Fond na spravodlivú transformáciu
Dôležitou úlohou pre MIRRI SR bola tento rok príprava na budúce čerpanie prostriedkov  z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST), ktorý podporí dodržiavanie Európskej zelenej dohody a dosiahnutie klimatickej neutrality EÚ do roku 2050. Pre Slovensko je z fondu vyčlenený balík 459 miliónov eur, ktorý prispeje  k riešeniu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov spojených s dekarbonizačnými procesmi. Bude zdrojom pomoci najmä pre región horná Nitra, no plánuje sa podporiť aj Košický kraj a s Európskou komisiou prebiehajú rokovania tiež o podpore Banskobystrického kraja. „Zaviazali sme sa znížiť emisie skleníkových plynov, čo si vyžiada veľké zmeny v mnohých odvetviach. V oblasti hornej Nitry sa do roku 2023 skončí ťažba a spaľovanie hnedého uhlia, v iných regiónoch prejde zásadnými zmenami ťažký priemysel, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom. Tieto hospodárske premeny budú mať priamy dopad na miestnu ekonomiku a na každodenný život ľudí. Ak má byť táto transformácia úspešná, musí byť v prvom rade spravodlivá a nemôžu na ňu doplácať obyvatelia regiónov,“ upozornila ministerka.
Spolu 459 miliónov eur z FST bude smerovať na likvidáciu environmentálnych záťaží a na podporu inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta. Ministerstvo investícií aktuálne finišuje s prípravou Plánu spravodlivej transformácie, strategického dokumentu, ktorý je nevyhnutný na čerpanie prostriedkov z fondu.

Kľúčové aktivity MIRRI SR v oblasti regionálneho rozvoja za uplynulý rok:
 • novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú schválil parlament
 • výzva na obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy: 53,9 mil € (IROP)
 • výzva na modernizáciu a zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji a podpora smart riešení v školách: 40 mil. € (IROP)
 • výzva na zvýšenie kapacít v škôlkach v menej rozvinutých regiónoch: 12,75 mil. € (IROP)
 • výzva pre najmenej rozvinuté okresy: 4,9 mil € (dotácia)
 • výzva pre mimovládne organizácie na podporu regiónov: 1,1 mil. € (dotácia)
 • výzva na podporu slovenských inovátorov pre oblasť experimentálneho vývoja: 1,1 mil. € (dotácia)
 • zriadenie fondu na podporu slovenských vedcov spolu s Massachusetts Institut of Technology
 
Výzvy vyhlásené v roku 2021 z Integrovaného regionálneho operačného programu smerovali na:
 • podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach: 17 mil. €
 • rozšírenie kapacít škôlok v menej rozvinutých regiónoch: 12,75 mil. €
 • zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji: 40 mil. €
 • rozvoj cyklodopravy a nemotorovej dopravy: 21 mil. €
 • podporu vzdelávania na stredných odborných školách a lepšie prepojenie s praxou: 19,1 mil. €
 • obnovu a výstavbu ciest II. a III. triedy: 53,9 mil. €
 • podporu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a jaslí: 26,2 mil. €
 • moderné riešenia pre verejnú osobnú dopravu: 8,6 mil. €
 • zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy v Banskobystrickom kraji: 3,5 mil. €
 • zlepšenie infraštruktúry cyklodopravy v Prešovskom kraji: 10 mil. €
 • predprojektovú prípravu pre tzv. Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny): 6 mil. €

Skočiť na hlavné menu