Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027“


Dátum: 10.11.2021

Obrázok k aktualite Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejnilo na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.enviroportal.sk/sk/eia návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a k návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 21 dní od ich zverejnenia dňa 27. októbra 2021 písomne na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava.

Nahliadnutie do dokumentov a konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, e-mail: cohesion2021-2027@mirri.gov.sk, tel.: 02/ 2092 8076, v pracovné dni od 9:00 do 16:00 h. (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v súlade s § 17 v spojení s § 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a strategického dokumentu „Partnerská dohoda SR na roky 2021 – 2027“ sa uskutoční v hybridnej forme dňa 10. novembra 2021 o 13:00 h v účelovom zariadení Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava. Vzhľadom na protipandemické opatrenia bude vstup na miesto konania umožnený iba osobám v režime OTP. Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa preto uskutoční aj v online forme. Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe.

Prílohy:

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 Správa o hodnotení strategického dokumentu (PDF, 4,9 MB)

Návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (PDF, 1 430 kB)

Príloha č.1 – Chránené územia (PDF, 661 kB)

Príloha č.2 – Regióny enviromentálnej kvality (PDF, 152 kB)

Príloha č.3 – Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku (PDF, 532 kB)

Príloha č.4 – Železničné trate SR (PDF, 158 kB)

Príloha č.5 – Vyhodnotenie pripomienok predložených k oznámeniu a rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (PDF, 4879 kB)

Príloha č.6 –  Vyhodnotenie požiadaviek z rozsahu hodnotenia strategického dokumentu (PDF, 159 kB)

Individuálne systémy čistenia odpadových vôd alebo iné primerané systémy (IPS) v SR (PDF, 525 kB)

Informácie k verejnému prerokovaniu (PDF, 471 kB)


Skočiť na hlavné menu