Vďaka programom cezhraničnej spolupráce sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu, zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám


Dátum: 27.07.2018

Obrázok k aktualite Vďaka programom cezhraničnej spolupráce sa prihraničné oblasti tešia zelenšiemu prostrediu, zrekonštruovaným pamiatkam, ale aj turistickým chodníkom a cyklocestám
Slovenská republika – prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  participuje v piatich programoch spolupráce. Významná je podpora cestovného ruchu, kultúry,  zlepšenie spoločného manažmentu prírodných zdrojov, ale taktiež podpora malých a stredných podnikov a v neposlednom rade podpora zamestnanosti a rovnosti príležitostí na miestnej úrovni.

 Keď sa zmieni pojem „cezhraničná spolupráca“ alebo „programy spolupráce“, asociácie s týmito pojmami sú rôzne. Niekomu napadnú rýdzo aktivity spojené so zahranično-politickou orientáciou štátu, inému to evokuje zreštaurovanú pamiatku, realizované školenie, či vybudovaný cyklomost. Konotácie sú rôzne – a skutočný záber neskutočne široký. Cezhraničná spolupráca realizovaná cez jednotlivé programy spolupráce slúži predovšetkým pre zlepšenie kvality života v prihraničných regiónoch, tzv. „vypĺňanie medzier“. Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie kvality ich života tým, že môžu samostatne rozvíjať aktivity zamerané na všetky aspekty každodenného života v prihraničných regiónoch, medzi ktoré možno zaradiť rozvoj cestovného ruchu, ekonomiku, prácu, voľný čas, kultúru, sociálne záležitosti či bývanie.
 
Na rozvíjanie inteligentného cezhraničného regiónu – podporujúceho výskumné a inovačné projekty – sa zameriava predovšetkým program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Okrem tradičných oblastí podpory zameraných na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva získali podporu aj projekty zamerané na rozvoj vedy a výskumu na území Slovenskej republiky a Rakúska. Ukážkou projektu strategického významu podporeného v rámci programu je aj podpora výstavby hydrologického laboratória na Dunaji. Projekt Dream je súčasťou medzinárodného projektu vedecko-výskumnej spolupráce a výstavby vodného laboratória. Prepojenie vzdelávacích inštitúcií, vedeckých centier v rámci pohraničia poskytuje priestor na rozvoj vedy na špičkovej úrovni a vo vysokej kvalite. Podporované sú aj projekty s veľmi praktickým zlepšením kvality života obyvateľov – dobrým príkladom je projekt B4B, zameraný na záchranu novorodencov ich včasnou hospitalizáciou v najbližšej nemocnici v Bratislave bez ohľadu na štátnu hranicu. V budúcnosti by mal byť podporený aj nový most pre chodcov a cyklistov medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg, ktorý by mal prispieť k zlepšeniu mobility v oblasti. Rozmanitosť projektov len zdôrazňuje dôležitosť a široký záber programu spolupráce, ktorý prispieva k rozvoju slovensko-rakúskeho pohraničia. Po dvoch hodnotiacich kolách v rámci programu MPRV SR doposiaľ podporilo 23 projektov za takmer 41 mil. EUR, čo zodpovedá 70% alokácii programu, ktorá činí 75 mil. EUR zo zdrojov EÚ. O ďalších projektoch, ktoré boli predložené ku koncu júla 2018 na MPRV SR sa bude rozhodovať na Monitorovacom výbore v októbri 2018. Viac informácií o programe spolupráce tu.
 
Rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva, vzdelávacie aktivity, inovácie a rozvoj inštitucionálnej spolupráce sú podporované v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Doposiaľ bolo podporených  87 projektov v objeme 62,8 mil. EUR. Po poslednom Monitorovacom výbore, ktorý sa konal 25.-26. júna v Žiline, pribudnú aj ďalšie projekty zamerané na zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Medzi podporenými projektmi je aj projekt  Zlepšenie dopravnej dostupnosti Myjavska a Horňácka v tesnej blízkosti česko-slovenskej hranice. Vybudovaná cesta sprístupní kultúrnu pamiatku Kuželovský mlyn, kde bude taktiež umiestnená tabuľa propagujúca prírodné a kultúrne dedičstvo Myjavska a Horňácka. Na slovenskej strane bude rekonštruovaná cesta pri štátnej hranici. K rozvoju cestovného ruchu dôjde aj prostredníctvom výstavby úseku medzinárodnej cyklocesty Beblava v rámci projektu  Na kole blíže k lázním. Cyklistom tak pribudnú dva nové úseky cyklocesty v celkovej dĺžke 2,06 km a tri úseky rekonštruovaných cyklociest v meste a okolí Valašských Klobouku na českej strane – na slovenskej strane dôjde k vybudovaniu 1,81 km novej cyklocesty v obci Trenčianska Teplá. Miestnemu obyvateľstvu ako aj návštevníkom týchto pohraničných oblastí sa tak otvoria nové možnosti na aktívny oddych v prírode. Projekty sú zamerané predovšetkým na zvýšenie dostupnosti a prepojenie jednotlivých pamiatok prostredníctvom budovania nových cyklistických ciest a turistických chodníkov. Podporená bude rovnako aj výstavba tematických náučných chodníkov a trás pre športovú turistiku. Na jeseň 2018 by sa okruh projektov mohol rozšíriť aj o inovačné projekty, ktoré by rozšírili  široké spektrum podporovaných aktivít v rámci programu. Viac informácií o programe spolupráce tu.
 
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko sa okrem tradičných tém zameriava aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry a budovanie cestných a  mostných prepojení v prihraničnom regióne. To má potenciál výrazným spôsobom zlepšiť kvalitu života v cezhraničnom rozmere medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Výborným príkladom podporujúcim uvedené ciele je aj 15 realizovaných projektov, ktoré boli schválené posledným Monitorovacím výborom programu v apríli 2018 v Bratislave. Významnou investíciou za vyše 10 miliónov EUR bude výstavba cyklomosta pre peších a cyklistov medzi obcami Dobrohošť na slovenskej strane a Dunakiliti na maďarskej strane Dunaja. K hlavným cieľom projektu patrí zvýšenie hustoty pohybu obyvateľstva medzi hraničnými prechodmi pozdĺž hraníc Slovenskej republiky a Maďarska, rozvoj cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistiku, ako aj zníženie emisií v danom regióne. Navrhovaný cyklomost bude predstavovať bezpečnejšie, kratšie a priame spojenie medzi Dobrohošťou a Dunakilti. Ďalším projektom rozšírenia cestného prepojenia je aj výstavba mostu cez rieku Ipeľ medzi obcami Chľaba Ipolydamásd. Cieľom projektu je zlepšenie a posilnenie ekonomickej a dopravnej integrácie medzi v súčasnosti oddelenými pohraničnými oblasťami. Ucelenú cezhraničnú destináciu, kde sa budú poskytovať služby v oblasti turizmu, kultúry, relaxu a športu na území medzi a pozdĺž riek Malý a Mošonský Dunaj vrátane hlavného toku Dunaja ponúka projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne. V rámci projektu bude dobudovaná rekreačná, vodácka a cykloturistická infraštruktúra na viac ako 36 miestach na Slovensku a v Maďarsku a  celkovo tak projekt pokryje potreby 30 obcí na území 5 krajov. Uvedené projekty predstavujú praktickú ukážku toho, ako program prispieva k zlepšeniu životnej a ekonomickej vitalite dotknutých území a k rozvoju turizmu. Viac informácií o programe spolupráce tu.
 
Výstavba cyklociest a výmena auta za oveľa jednoduchšiu formu prepravy bicyklom je v poslednom období veľmi aktuálna téma. O krok bližšie by sme k tomu opäť mali mať prostredníctvom schválených projektov programu spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko podporujúcich rozkvet kultúrneho a prírodného dedičstva. Z fondov EÚ tak bude vybudovaná napríklad historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier. Okruh povedie cez regióny rozprestierajúce sa po oboch stranách Tatier, takže cyklistické chodníky povedú k unikátnym lokalitám na pohraničí. K rozvoju turistiky v tejto oblasti prispeje projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, ktorý vystavia a zmodernizuje rekreačné letné a zimné chodníky na úseku 11,87 km. Väčšina chodníkov bude k dispozícii celoročne – v lete pre pešiu turistiku, cykloturistiku a v zime niektoré úseky bude možné využívať na bežecké lyžovanie a skitouring. Viac informácií o programe spolupráce tu.
 
Nástrojom pre zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi členských štátov a regiónmi Ukrajiny je program ENI HUSKROUA, v rámci ktorého spolupracuje Slovenská republika s Maďarskom, Rumunskom a Ukrajinou. V apríli 2018 v Košiciach sa na zasadnutí Spoločného monitorovacieho výboru rozhodovalo o financovaní projektov z oblasti infraštruktúry veľkého rozsahu. Jedným z podporených projektov je aj projekt PREZAK modernizujúci cestné spojenie medzi prešovským regiónom a Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine. Zlepšenie technického stavu cestnej komunikácie bude mať pozitívny vplyv na zintenzívnenie miestnych hospodárskych aktivít v oblasti dopravy, cestovného ruchu, sociálnych vecí a medzinárodnej dopravy na oboch stranách hranice. Dôležitým komponentom projektu je okrem iného aj transformácia poškodených lesov na trvalo udržateľné viacodvetvové lesy a druhy schopné prispôsobiť sa meniacim sa klimatickým podmienkam. Viac informácií o programe spolupráce tu.
 
Skočiť na hlavné menu