Vďaka novému biopreparátu zver neškodí lesným drevinám


Dátum: 31.10.2018

Obrázok k aktualite Vďaka novému biopreparátu zver neškodí lesným drevinám
Národné lesnícke centrum vyvinulo prípravok, ktorý zamedzuje poškodzovaniu stromov lesnou zverou.  Vďaka projektu  Využitie biopreparátu Repelak na báze ekologicky účinných prírodných látok proti poškodzovaniu lesných drevín zverou sa  zrealizovala veľkoplošná aplikácia technologického postupu individuálnej ochrany lesných drevín, ktorá spočívala vo vývoji a finalizácii biopreparátu proti zveri s pracovným názvom Repelak, ako aj vývoji spôsobu aplikácie tohto prípravku na ochranu lesa v teréne. Finálna formulácia Repelaku bola pripravená pre prípadnú registráciu do zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v SR.  Výsledkom terénnej aplikácie boli tri rôzne postupy nanesenia prípravku na kmene stromov, ako aj zhodnotenie účinnosti každého z nich proti poškodeniu zverou.
 bio
Zdroj: DocPlayer.pl

Na pokusných plochách pracovníci Národného lesníckeho centra monitorovali prítomnosť zveri fotopascami umiestnenými jednak v lesnom poraste, aj jeho blízkom okolí. Z tohto monitoringu vyplynuli závery potvrdzujúce poznatky o účinku Repelaku na eliminovanie poškodenia stromov, najmä nechránených kmeňov,  jeleňou zverou. Z vyhodnotenia súborov fotografií a videozáznamov tiež vyplynulo, že v prvých mesiacoch po aplikácii biopreparátu sa jelenia zver vyhýbala celým chráneným plochám, pretože zápach prípravku sa šíril do veľkej vzdialenosti od natretých stromov a vytváral rozsiahlu pachovú clonu. Po uplynutí 5-6 mesiacov od aplikácie, pachový efekt Repelaku dosahoval na kratšiu vzdialenosť, v dôsledku čoho sa jelenia zver opäť začala vracať aj do chránených porastov. Účinok prípravku na jednotlivých stromoch však zostal zachovaný.
Výstupmi projektu boli:
  • zoznam vhodných lokalít pre aplikáciu technológie individuálnej ochrany lesných drevín,
  • tvorba technologického postupu aplikácie ekologicky účinných prírodných látok,
  • séria experimentov podľa čiastkových metodík,
  • súbor digitálnych fotografií a videozáznamov z modelových lokalít zachycujúcich prítomnosť a správanie sa, najmä potravné, voľne žijúcej prežúvavej zveri,
  • dátové súbory o miere poškodenia stromov zverou.
Projekt bol realizovaný v období január 2010 – december 2011.
 
 
Prijímateľ:  Národné lesnícke centrum
Celkové oprávnené náklady projektu:  184 704,62
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  184 704,62
Operačný program:    Výskum a vývoj
Doba realizácie projektu: 01/2010 - 12/2011
Cieľ projektu:  Veľkoplošná aplikácia technológie individuálnej ochrany lesných drevín
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu