Vďaka novej škôlke obec Pečovská Nová ves zabezpečila prístup detí k predškolskému vzdelávaniu


Dátum: 03.12.2018

Obrázok k aktualite Vďaka novej škôlke obec Pečovská Nová ves zabezpečila prístup detí k predškolskému vzdelávaniu
V obci Pečovská Nová Ves žije až 23% občanov z marginalizovaných rómskych komunít. Počet obyvateľov obce stále narastá a problém s nedostatočnou kapacitou miestnej materskej školy sa prehlboval.  Napriek jej kapacite 80 miest, resp. 90 miest – s dlhodobým využívaním výnimiek na zvýšený počet detí – v obci každoročne pribúdali nevybavené žiadosti o prijatie ďalších detí.
pečov1
Sekundárnym problémom, na ktorý bol predkladaný projekt zameraný, bola zlá dostupnosť materskej školy pre deti z rómskeho osídlenia na okraji obce, keďže terajšia budova sa nachádza až 1,5 km od tohto osídlenia. Dôsledkom tejto vzdialenosti bola vysoká absencia detí z tejto časti obce, ktoré okrem vzdialenosti museli chodiť pešo popri ceste III.triedy bez existujúceho chodníka a následne prejsť cez frekventovanú cestu I.triedy.
 pečov2
Obec sa preto rozhodla realizovať projekt výstavby novej materskej škôlky z Operačného programu Ľudské zdroje. Jej zámerom bolo predovšetkým zlepšiť školskú pripravenosť a kompetencie detí predškolského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia miestnej marginalizovanej rómskej komunity a ostatných skupín obyvateľstva obce. Najpočetnejšou vekovou kategóriou, ktorá vtedy navštevovala materskú školu,  boli deti vo veku 5-6 rokov, tzn. predškolská príprava bola ťažko dostupná pre mladšie vekové kategórie detí. Táto situácia bola nevyhovujúca jednako kvôli krátkosti času, počas ktorého bývajú deti zaškolené.
pečov3

Výstavba materskej školy v Pečovskej Novej Vsi bola realizovaná ako novovybudovaný objekt, ktorý  je elokovaným pracoviskom pri existujúcej ZŠ s MŠ,  s kapacitou  50 detí. Zároveň boli vytvorené dve nové pracovné miesta. Materská škola bola odovzdaná do používania  v septembri 2018.
pečov4
 
Prijímateľ:   Obec Pečovská Nová Ves
Celkové oprávnené náklady projektu:  324 628,92 €
Z toho zdroje EÚ a štátneho rozpočtu:  324 612,69 €
Spolufinancovanie:  16,231 €
Operačný program:   Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 04/2017 – 02/2018
Cieľ: vybudovaním nového sídla materskej školy zabezpečiť dostupný a bezpečný prístup detí  predškolského veku z rôznych kategórií obyvateľstva ku kompletnému predprimárnemu vzdelávaniu.
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu