Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji


Dátum: 19.06.2019

Obrázok k aktualite Vďaka iniciatíve EÚ sa po roku zlepšilo hospodárstvo a každodenný život v Prešovskom kraji

Európska komisia hodnotí prvý rok vykonávania iniciatívy Catching-up Regions (Dobiehajúce regióny) v Prešovskom kraji. Tento slovenský „región s nízkymi príjmami“, ktorého HDP síce rýchlo rastie, ale výrazne zaostáva za priemerom EÚ a Slovenska, využíva know-how Komisie a Svetovej banky na podporu zamestnanosti a rastu. Druhá etapa iniciatívy sa začne na budúci mesiac.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová vyhlásila: „Iniciatíva pre dobiehajúce regióny ukázala, že politika súdržnosti nie je politikou univerzálneho riešenia, ale je schopná prispôsobiť sa špecifickým regionálnym potrebám. Teší ma, že môžem pozorovať obdivuhodné výsledky, ktoré táto iniciatíva mala v Prešovskom kraji. Vďaka patrí aj veľkej spolupráci medzi expertmi Komisie a Svetovej banky a krajskými orgánmi. Všetkým blahoželám.“

Experti pomohli krajským orgánom vypracovať akčný plán pre hospodársku transformáciu zahŕňajúci štrukturálne reformy s cieľom zlepšiť miestne investičné prostredie. Na vypracovanie a realizáciu tohto akčného plánu bolo vyčlenených 1,3 milióna eur z finančných prostriedkov EÚ. Tu je niekoľko výsledkov:

Viac investícií do zručností miestnych pracovných síl

S cieľom riešiť nesúlad medzi ponukou vzdelávania a dopytom na trhu práce a zlepšiť zručnosti miestnych pracovných síl kraj investoval prostriedky EÚ do piatich škôl, aby prispôsobili svoje učebné plány odborného vzdelávania a prípravy (OVP). To pomôže žiakom pripraviť sa na pracovné miesta zajtrajška v odvetviach ako strojárstvo, agropotravinárstvo, biohospodárstvo, gastronómia, remeslá a služby.

Efektívnejšie riadenie energie v kraji

Kraj vytvoril systém energetického manažérstva, ktorý bude systematicky posudzovať spotrebu energie v 488 verejných budovách a identifikovať možnosti ušetrenia energie. Cieľom je zaviesť systém do iných slovenských regiónov, ktoré takisto potrebujú zvýšiť energetickú efektívnosť.

Nový krajský dátový systém na zlepšenie rozhodovania

Kraj teraz zamestnáva tím expertov, ktorí spravujú geografické údaje a rozhodli sa pre slobodný softvér. Vďaka týmto zmenám sa kraju podarilo odstrániť nedostatok dát. Orgány sú teraz schopné prijímať rozhodnutia založené na dôkazoch pre rozvoj kraja.

Ďalšie kroky

V júli 2019 sa začne realizácia druhej etapy iniciatívy Catching-up Regions na Slovensku, ktorá sa predĺži o ďalší rok, s vyčlenenými prostriedkami EÚ vo výške 2 milióny eur. Dôraz sa bude klásť na:

a) prezentovanie výsledkov práce dosiahnutých v Prešovskom kraji v Banskobystrickom kraji, najmä pokiaľ ide o odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), udržateľnú mobilitu, ako aj výskum a inovácie;

b) rozšírenie práce na OVP, geografické informačné systémy a činnosti regionálneho rozvoja ako cestovný ruch v Prešovskom kraji;

c) začatie nových projektov v Prešove, najmä s cieľom integrovať marginalizované rómske komunity a budovať administratívne kapacity v regionálnej pobočke v Prešove.


Súvislosti

V júni 2015 Komisia spustila širokú iniciatívu na preskúmanie faktorov, ktoré brzdia rast a investície v regiónoch EÚ s nízkou mierou rastu a nízkymi príjmami.

Regióny s nízkou mierou rastu majú hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa na úrovni do 90 % priemeru EÚ, vykazujú však pretrvávajúci nedostatočný rast; na druhej strane HDP na obyvateľa v regiónoch s nízkymi príjmami rastie, stále je však pod úrovňou 50 % priemeru EÚ. V týchto regiónoch žije 83 miliónov obyvateľov, t. j. každý šiesty občan EÚ.

V správe Komisie uverejnenej v apríli 2017 sa podrobne uvádzajú investičné potreby, určovatele rastu, makroekonomický rámec a potreba štrukturálnych reforiem v týchto regiónoch. Regióny v Poľsku, Rumunsku a na Slovensku už túto iniciatívu využili.

Ďalšie informácie


Skočiť na hlavné menu