Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení


Dátum: 15.03.2021

Obrázok k aktualite Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení
 MEDANA
Názov projektu Včelárska farma MEDANA - pantarhei vo včelárení
Kód projektu 061PO090103
Prijímateľ Názov Mgr. Blanka Vincová - MEDANA
Sídlo Prešov
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešov      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
03.10.2017 31.07.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 €
Z toho NFP 50 000 €
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bol rozvoj poľnohospodárskeho podniku s dlhoročnou rodinnou tradíciou - Včelárskej farmy MEDANA zameraný na chov včiel a predaj vlastných včelích produktov.
Hlavným cieľom projektu bolo zachovanie a rozvoj včelárenia v Prešovskom kraji ako dôležitý prostriedok k dosiahnutiu optimálnych poľnohospodárskych výnosov a k udržaniu prirodzeného rozvoja prírodného bohatstva na Slovensku.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov chov produkčných včelstiev technológiou moderného včelárenia,
príprava a spracovanie včelích produktov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
podpora zamestnanosti formou vytvorenia pracovných miest v podniku,  
zvýšenie vzdelanostnej úrovne podniku prostredníctvom ďalšieho vzdelávania zakladateľky podniku.

Skočiť na hlavné menu