V špeciálnej výzve Seed Money Facility z Interreg Programu dunajského regiónu pôjde na spoločné nadnárodné projekty 3,6 milióna eur


Dátum: 30.11.2023

Obrázok k aktualite V špeciálnej výzve Seed Money Facility z Interreg Programu dunajského regiónu pôjde na spoločné nadnárodné projekty 3,6 milióna eur
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podporuje spoluprácu medzi krajinami v dunajskom regióne a odpovedá tak na ich spoločné výzvy. V novom programovom období vyhlasujeme ďalšiu – špeciálnu výzvu z Interreg Programu dunajského regiónu v objeme 3,6 milióna eur.

„Seed Money Facility predstavuje špeciálnu výzvu v rámci Interreg Programu dunajského regiónu, ktorá prináša finančné prostriedky na prípravu projektov v dvanástich prioritných oblastiach dunajskej stratégie. Podporíme tak ochranu životného prostredia, prepojenie, posilnenie a rozvíjanie prosperity v dunajskom regióne ,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák.
Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskové či medzinárodné organizácie z celého dunajského regiónu. Záujemcovia môžu získať podporu na krátkodobé projekty, ktorých realizácia nepresahuje jeden rok. Táto výzva umožní financovanie prípravy projektov, ktoré môžu byť neskôr podporené napríklad z hlavných národných, cezhraničných alebo nadnárodných programov ako aj ďalších finančných nástrojov EÚ. Ide o predprojektovú prípravu, ktorá podporí počiatočnú fázu realizácie strategických projektov regionálneho významu. Návrhy predložené v rámci výzvy musia byť zosúladené aspoň s jednou prioritnou oblasťou dunajskej stratégie a musia sa jasne zaoberať akčným plánom a cieľmi dunajskej stratégie. Pre každú prioritnú oblasť je vyčlenených 300-tisíc eur.
Podporené môžu byť napríklad projekty na ochranu prírody, zlepšenie mobility, podporu udržateľnejších zdrojov energií, kultúry a cestovného ruchu, projekty podporujúce trh práce a zamestnanosť, ale aj projekty na podporu bezpečnosti a riešenie trestnej činnosti.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 29. marca 2024. Podmienkou je vytvorenie projektového partnerstva z aspoň dvoch krajín Interreg Programu dunajského regiónu. Viac informácií o výzve nájdete TU.
MIRRI SR pripravilo informačný deň, ktorý detailne predstaví čo je dunajská stratégia, aké sú jej priority, prečo je stratégia dôležitá pre Seed Money Facility a mnoho ďalších dôležitých informácií. Uskutoční sa online formou 11. decembra 2023. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na webstránke programu.
V Seed Money Facility bolo v minulom programovom období realizovaných celkovo 19 projektov, slovenskí projektoví partneri boli zapojení v dvoch. Prvým z nich bol projekt DRIVEN BY DANUBE, ktorý na slovenskej strane koordinovalo Centrum vedecko-technických informácií. Ďalšími partnermi projektu bola maďarská Univerzita v Pécsi, Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave a Národný ústav výskumu a vývoja mechatroniky a meracej techniky z Rumunska. Cieľom projektu bolo odstrániť vedomostnú medzeru spôsobenú nedostatkom odborníkov v oblasti výskumu a vývoja nových materiálov a opätovného využitia ťažko recyklovateľných materiálov v automobilovom priemysle aj mimo neho, pomocou duálneho vzdelávania a výskumných centier.

Druhým projektom so slovenskou účasťou bol EDUMARKT, na ktorom spolupracovala Žilinská univerzita v Žiline spolu s Univerzitou Craiova v Rumunsku. Projekt vytvoril konzorcium pozostávajúce z vysokých škôl, regulačných orgánov a zastrešujúcich organizácií, ktoré spoločne riešilo výzvy a potreby vyplývajúce zo systému terciárneho vzdelávania a trhu práce v oblasti logistiky.

Skočiť na hlavné menu