V Rožňave opäť fungujú občianske hliadky, MsP spoluprácu s nimi oceňuje


Dátum: 11.04.2024

Obrázok k aktualite V Rožňave opäť fungujú občianske hliadky, MsP spoluprácu s nimi oceňuje
Mesto Rožňava sa zapojilo do výzvy vyhlásenej Úradom vlády SR č. PSK-UV-001-2023-DV-ESF+ na zriadenie Miestnej občianskej a preventívnej služby v meste Rožňava (ďalej len „MOaPS“), kód projektu v ITMS 401406DJB5, Zmluva o poskytnutí NFP č. 728/2023. Hlavným cieľom využitia MOaPS je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“).

Hlavné aktivity, na ktoré sa projekt zameriava sa týkajú nasledovných oblastí: ochrana životného prostredia, zdravia a majetku prostredníctvom informačno- preventívnych aktivít, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb, podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov, ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v meste. Mesto začalo s realizáciou aktivít projektu od 04/2024, prostredníctvom štyroch príslušníkov MOaPS. Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov, t. j. do 9/2026. Tento projekt nadväzuje na dva predchádzajúce projekty, a to na projekt v rámci výzvy OPĽZ-PO5-2018-1 pod názvom Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej a poriadkovej služby v meste Rožňava, s obdobím realizácie od 7/2019 do 6/2021 a na projekt v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1, s totožným názvom ako predchádzajúci projekt, s obdobím realizácie od 7/2021 do 9/2022. Po ukončení projektov mesto naďalej zamestnávalo dvoch príslušníkov do 12/2023 z vlastných zdrojov. Činnosť príslušníkov MOaPS bude prioritne zameraná na ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčených lokalitách, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania sa pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu. Tieto činnosti budú mať okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a prostredie mesta a budú smerovať k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti, tým, že zlepšia život všetkých obyvateľov mesta. Predkladaný projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľného rozvoja, rovnosti mužov a žien a princípom nediskriminácie.
Skočiť na hlavné menu