V roku 2019 Dunajský nadnárodný program a program Central Europe s množstvom nových projektov aj podujatí


Dátum: 17.01.2020

Obrázok k aktualite V roku 2019 Dunajský nadnárodný program a program Central Europe s množstvom nových projektov aj podujatí
Rok 2019 bol pre oba programy, ktorých Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, veľmi dôležitým z viacerých hľadísk. Svoje aktivity končilo množstvo projektov realizovaných z predchádzajúcich výziev a zároveň boli vypísané nové výzvy pre všetkých záujemcov a ich ďalšie zaujímavé projekty.

Dunajský nadnárodný program: Na začiatku roku 2019 organizoval odbor programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR v spolupráci s MA/JS tematický seminár venovaný pripravovanej tretej výzve Dunajského nadnárodného programu (DNP) s dôrazom na prioritnú os 4.1. Správa vecí verejných. Súčasťou podujatia bol aj Národný informačný deň, kde mohli záujemcovia o realizáciu nových projektov získať všetky potrebné informácie o tretej, a zároveň poslednej výzve programu DTP. Celková alokácia výzvy bola vo výške cca 59 340 000 €. Vyhodnotenie tretej výzvy DTP (21.10.2019) bolo pre Slovensko úspešné, keď 43 žiadateľov zo Slovenska postúpilo do druhého kola tretej výzvy DTP.

Central Europe:

Začiatok roka 2019 priniesol v programe CE skvelé novinky - 20 slovenských projektových partnerov bolo úspešných v tretej výzve programu. Veľmi pozitívne je, že Slovensko získalo aj dvoch vedúcich partnerov, ktorými sa stali: Technická univerzita Košice a Mestská časť Bratislava – Petržalka. V apríli 2019 bola spustená štvrtá výzva CE, ktorá bola malým experimentom a bola otvorená v čase od 4. marca do 5. júla 2019. Experiment znamenal, že návrhy projektov musia vychádzať z doplňujúcich sa výsledkov z najmenej troch rôznych už realizovaných projektov spolufinancovaných z programu INTERREG CENTRAL EUROPE a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy atď. Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát posudzoval 24 žiadostí od viac ako 200 partnerov, ktorí sa spojili do jednotlivých projektov. Za Slovenskú republiku sa do výzvy zapojilo 14 projektových partnerov.

Spoločne oba programy:

ÚVSR – OPNS organizoval počas celého roka 2019 finančné semináre s cieľom poskytnúť vedúcim partnerom a projektovým partnerom DTP a CE komplexné informácie o výkone finančnej kontroly pre programy. V máji 2019 sme sa zúčastnili rokovania pracovnej skupiny: EÚ integrácia – Stratégia EÚ pre dunajský región, ktoré sa konalo súbežne so zasadnutím Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou.

Rok 2019 patril aj trom úspešným podujatiam GRANTY PRE SAMOSPRÁVU, určeným pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach. Organizátorom bol Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce - v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi. Podujatia sa uskutočnili sa v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach a boli na nich prezentované programy ako Interreg Dunajský nadnárodný program, Interreg Central Europe, Nórsky finančný mechanizmus, Finančný mechanizmus EHP, ERAZMUS, Visegrad Fund, Programy cezhraničnej spolupráce, Interact, Espon, Urbact, Creative Europe a ďalšie. Účastníci podujatí sa dozvedeli o tematických zameraniach jednotlivých programov, alokáciách, o aktuálnych výzvach a dôležitých dátumoch, a mohli sa inšpirovať hneď niekoľkými príkladmi z praxe. Keďže sa podujatia tešili veľkému záujmu - zúčastnilo sa ich v priemere 350 účastníkov – Úrad vlády SR bude GRANTY PRE SAMOSPRÁVU organizovať aj v roku 2020. O presných miestach a termínoch bude úrad verejnosť včas informovať.

Okrem uvedeného - počas oficiálnej návštevy Srbska bola naštartovaná intenzívnejšia spolupráca so srbskými kolegami pri implementácii Stratégie EÚ pre rozvojovú spoluprácu podunajskej oblasti.

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce


Skočiť na hlavné menu