V regiónoch pribudnú ďalšie cyklotrasy


Dátum: 27.11.2017

Obrázok k aktualite V regiónoch pribudnú ďalšie cyklotrasy
- V druhom kole bolo podporených 14 cyklistických projektov za 5,867 mil. eur

- Doteraz bolo v prvom a druhom kole podporených 43 projektov z celého Slovenska

- Celkovo pôjde z fondov EÚ na rozvoj cyklodopravy 81,8 mil. eur

V mestách a obciach na Slovensku pribudnú ďalšie nové cyklotrasy. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhodnotilo v poradí už druhú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V druhom kole bolo podporených 14 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

„Chceme zdravšie a čistejšie mestá, preto podporujeme alternatívne riešenia dopravy. Skúsenosti z iných európskych miest hovoria jednoznačne v prospech cyklistickej dopravy. Bicykle neznečisťujú ovzdušie, nespôsobujú hluk a nevytvárajú zápchy. S bicyklom sa dá ľahko zaparkovať a pohybom prospievame aj nášmu zdraviu,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ministerstvo v decembri 2016 spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

„Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Do druhého hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté v júni, bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,611 mil. eur. MPRV SR schválilo 14 projektov v celkovom objeme 5,867 mil. eur zo zdrojov EÚ,“ spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. Doteraz bolo v troch kolách na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložených 87 žiadostí za 37,724 milióna eur.

Do tretieho kola, ktorého uzávierka bola 21.9.2017, bolo predložených 31 projektov v hodnote 17,69 mil. eur. Aktuálne prebieha administratívne overovanie predložených žiadostí. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Uzávierka štvrtého kola je 21. 12. 2017. K dispozícii je ešte 44,107 mil eur.

V rámci výzvy na cyklotrasy sú oprávnení predkladať projekty obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie a subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu. Oprávnenými výdavkami sú rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Žiadať finančné prostriedky je možné aj na budovanie prvkov upokojovania dopravy ako napríklad pešie zóny, zdieľané priestory či napríklad vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy z ulíc. Z výzvy je tiež možné podporiť zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky ako je odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní.

Zdroj : MPRV SR


Skočiť na hlavné menu