V Prešove idú eurofondy aj na modernizáciu kľúčových križovatiek


Dátum: 18.11.2019

Obrázok k aktualite V Prešove idú eurofondy aj na modernizáciu kľúčových križovatiek
Vnútromestská doprava v Prešove sa v posledných rokoch zlepšuje. Po dokončení tzv. malého obchvatu („I/68 Prešov, odbočka Škultétyho-ZVL“), prišli na rad tri kritické križovatky. Dve z nich už boli odovzdané v termíne a práce na križovatke ulíc Levočská a Obrancov mieru sú -  podľa plánu bez omeškania - tesne pred dokončením. Prestavbu najväčšej križovatky bol dnes osobne skontrolovať minister dopravy a výstavby Arpád Érsek, ktorý sa tiež informoval o stave prác na rozostavanej prešovskej diaľnici D1, ktoré idú tiež bez meškania.
 
„Križovatka na Levočskej ulici v Prešove bola neslávne známa pre kolóny, ktoré sa denne vytvárali kvôli zúženiu cesty na moste cez rieku. Keďže ide o jeden z dôležitý ťahov cez Prešov ďalej na východ, bolo nevyhnutné investovať zdroje do zlepšenia parametrov tejto cesty. Kým nebude hotový celý úsek rýchlostnej cesty R4 až po Kapušany, pomôžu dopravu v meste zlepšiť aj tieto opatrenia na už existujúcej ceste,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
Rekonštrukcia križovatky I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru bola financovaná za 7 miliónov eur ako jeden z projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V rámci výstavby sa cesta rozšírila o jeden pruh, ktorý je posledným úzkym miestom na dôležitom štvorpruhovom prieťahu celým mestom. Rekonštruoval sa aj most, ktorý je súčasťou križovatky. Projekt sa realizoval za plnej prevádzky s dopravnými obmedzeniami a stavba bude hotová v rámci termínu do konca mesiaca november. 
 V Prešove boli v posledných mesiacoch s podporov fondov EÚ zrekonštruované aj ďalšie dve križovatky a to I/20 Solivarská a križovatka I/20 a III/3450 ul. Rusínska – ul. Generála Svobodu.
 
Juhozápadný obchvat mesta Prešov
Minister dopravy Arpád Érsek dnes tiež skontroloval stav prác na stavbe juhozápadného diaľničného obchvatu mesta Prešov. Práce idú podľa harmonogramu a dodávateľ deklaruje dokončenie diaľnice v júni 2021.  
Práce na stavbe D1 Prešov západ – Prešov juh, prebiehajú v súlade s harmonogramom. Na stavbe prebieha výstavba nosných konštrukcii mostov, práce na oporných a zárubných múroch, násypy na stavbe sú tesne pred dokončením, prebiehajú výkopové práce na stavbe, časť prístupových ciest je tesne pred odovzdaním. Začali sa práce na zakladaní protihlukových stien, v tuneli Prešov, ktorý bol prerazený o tri mesiace skôr ako predpokladal harmonogram, sa vykonáva betonáž sekundárneho ostenia. Na stredisku správy a údržby sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy a budovy pre policajtov, násypové a zárezové svahy sú už čiastočne zahumusované.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc

Skočiť na hlavné menu