V Pezinku vybudujú parkovisko pre cestujúcich vlakom


Dátum: 26.04.2019

Obrázok k aktualite V Pezinku vybudujú parkovisko pre cestujúcich vlakom
 Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek spolu s generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Jurajom Tkáčom dnes odovzdal stavenisko záchytného parkoviska pri železničnej stanici v Pezinku. Parkovisko pre takmer 300 vozidiel a 30 bicyklov bude hotové na jeseň tohto roka.

„Záchytné parkovisko v Pezinku je veľmi potrebné a viem, že obyvatelia si ho už dlho želajú. Výstavba takýchto parkovísk je v súlade s našou stratégiou podpory ekologickej dopravy a presadaním cestujúcich z áut do prostriedkov hromadnej dopravy, v tomto prípade do vlakov,“ povedal minister A. Érsek.
Parkovisko v Pezinku bude na spevnenej oplotenej ploche, ktorá bude osvetlená vonkajším osvetlením a monitorovaná kamerovým systémom. Celková kapacita bude 291 parkovacích miest a stojiská pre 30 bicyklov. Súčasťou bude informačný systém s informáciami o odchode vlakov a technologický objekt s náhradným zdrojom elektrickej energie. Zároveň s parkoviskom sa dobuduje podchod pod koľajou č. 5 s osobným výťahom a jeho napojenie na parkovisko.

Súčasťou výstavby parkoviska bude aj prístupová cesta pre motoristov.
ŽSR podpísali zmluvu o dielo s dodávateľom, podľa ktorej bude výstavba parkoviska stáť 1,95 milióna eur a termín odovzdania do prevádzky je september 2019. Na výstavbu prispeje peniazmi Európska únia cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Ďalšie záchytné parkoviská financované z eurofondov sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k realizácii má parkovisko v Ivanke pri Dunaji, kde sa v týchto dňoch uzatvára súťaž na zhotoviteľa a bude sa podpisovať zmluva s víťazom. Plánované dokončenie výstavby tohto parkoviska je do konca roka.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informačnej spoločnosti na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet cca 4,7 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a národného spolufinancovania prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj realizáciu projektov na podporu informačnej spoločnosti.
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc
 
Skočiť na hlavné menu