V obci Pavlovce nad Uhom majú pre miestne deti viac miest v škôlke


Dátum: 03.12.2018

Obrázok k aktualite V obci Pavlovce nad Uhom majú pre miestne deti viac miest v škôlke
Operačný program Ľudské zdroje poskytol v rámci prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít možnosť obciam zrekonštruovať či  vybaviť materské školy tak, aby mohla byť predškolská výchova sprístupnená čo najväčšiemu počtu detí najmä z MRK. Túto možnosť využila aj obec  Pavlovce nad Uhom, ktorej až 67% občanov tvoria občania rómskej národnosti.   Miestna materská škola, ktorú z celkového počtu detí vo veku 3 až 6 rokov navštevovalo len 24 detí, kapacitne nepostačovala.
pavlovce
pavlovce1

Budova materskej škôlky v pôvodnom stave

Zdroj: realizátor projektu

Vďaka projektu s názvom: Rekonštrukcia a prístavba Materskej školy Pavlovce nad Uhom - cesta k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania a života získala nenávratný finančný príspevok vo výške cca 200 000 eur na prístavbu materskej školy, vďaka ktorej sa jej kapacita zdvojnásobila.
A  nielen to -  zároveň sa celkovou rekonštrukciou aj pôvodnej budovy docielilo zlepšenie jej technického stavu, zníženiu energetickej náročnosti a emisií CO2, a zrealizovala sa aj renovácia vnútorných priestorov.
 
Obec si vďaka dvojtriedke s kapacitou 48 detí  sľubuje  naplnenie primárneho cieľa, ktorým je zvýšenie  kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenie prístupu k vzdelávaniu najmä detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 pavlovce2
pavlovce3
Budova materskej škôlky po rekonštrukcii a vybudovaní prístavby

Zdroj: realizátor rojektu
 
Prijímateľ:  Obec  Pavlovce nad Uhom
Celkové oprávnené náklady projektu:  213 600 eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   191 526,84 eur
Vlastné zdroje:  10 680  eur  
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 08/2016 – 12/2018

Skočiť na hlavné menu