V Komárne otvorili kompostáreň


Dátum: 30.10.2023

Obrázok k aktualite V Komárne otvorili kompostáreň

30. októbra bola oficiálne odovzdaná kompostáreň v Komárne, v mestskej časti Hadovce.  Mesto Komárno touto investíciou v hodnote za 1,47 mil. eur urobilo v oblasti odpadového hospodárstva dôležitý krok vpred, vďaka čomu bude môcť ročne kompostovať  2244 ton zeleného odpadu. Mesto doteraz nemalo vlastnú kompostáreň, iba  skládku na zelený odpad v Harčáši, ale na novom mieste už bude zelený odpad premenení s najmodernejšími technológiami na kompost. Obyvatelia Komárna môžu zelený odpad v kompostárni odovzdať bezplatne, neskôr môžu tento kompost, takisto bezplatne, zobrať a využiť pri záhradkárčení alebo výsadbe rastlín. Kompostáreň je pre obyvateľov otvorená každý pracovný deň  a aj v sobotu. V prípade potreby pomôže mesto aj s odvozom zeleného odpadu  prostredníctvom mestskej spoločnosti KN SMART.  

Cieľom projektu Kompostáreň Komárno je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v Meste Komárno za účelom znižovania množstva BRKO zneškodňovaného skládkovaním na skládkach komunálneho odpadu a to:

 1. Výstavbou zariadenia na zhodnocovanie BRKO – kompostárne na zhodnocovanie BRKO aeróbnym spôsobom s kapacitou 2 244t/rok
 2. Nákupom strojového vybavenia potrebného na zhodnocovanie BRKO traktor, čelný nakladač, nesený prekopávač, štiepkovač drevnej hmoty, rezací a miešací voz, triediace sito

Celková cena strojového vybavenia po verejnom obstarávaní je 291 408 eur, z toho oprávnené výdavky sú vo výške 278 668 eur.
Celková cena stavby Kompostáreň Komárno je vo výške 1 184 371,98 eur, z toho oprávnené výdavky financovateľné z projektu sú vo výške 1 077 623,38 eur

Celkové náklady: 1 475 779,98 EUR

Nenávratného finančny príspevok: 1 288 476,81 EUR

Projekt je realizovaný s finančnou podporou EU v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Stavba Kompostárne pozostáva zo stavebných objektov:

 • Hroble
 • Prevádzková budova – Účelom je zabezpečenie prevádzkovej administratívy kompostárne, ako aj sociálne zázemie pre zamestnancov. Predpokladaný počet zamestnancov kompostárne sú dvaja pracovníci, zabezpečujúci prevádzku a zároveň administratívnu agendu.
 • Garáže pre stroje a strojné vybavenia
 • Prístrešok pre iný vyseparovaný odpad
 • Priestor pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu a kompostu
 • Mostová váha
 • Spevnené plochy a vjazd
 • Oplotenie a brána
 • Prístupová komunikácia – vstup do areálu bude cez novovybudovanú prístupovú komunikáciu
 • Ostatné stavebné objekty sú prípojky vodovodná, kanalizačné a elektrické.

Termín realizácie: 30. 09. 2022 – 28. 4. 2023

Ako bude kompostáreň fungovať?

Aké budú otváracie hodiny?

Od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00 hod
Sobota od 8:00 do 12:00 hod

Koľko to stojí?

Zeleň je možné bezplatne odovzdať, ale len pre občanov mesta.

Je možné, aby si obyvateľ vyžiadal odvoz od mesta?

Ano, po dohode to zabezpečuje Mestská spoločnosť KN Smart servis.

O podmienkach sa môžete informovať na E mailovej adrese: info@knsmart.sk, resp. tel. čísle 0918 343 955

Je možné vzniknutý kompost využiť?

Obyvateľom bude podľa kapacitných možností k dispozícii bezplatne a to najskôr na jar, keď sa teraz vyzbieraný materiál rozloží.

Kompostáreň vykonáva tieto činnosti:

 • príjem, evidencia a zber vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov
 • úprava a spracovanie vyzbieraného odpadu (drvenie, miešanie a úprava za účelom dosiahnutia optimálnych vlastností suroviny potrebnej na kompostovanie, následná aeróbna fermentácia
 • samotné kompostovanie a súvisiace operácie – sledovanie procesu kompostovania, následné úpravy – obracanie a vlhčenie
 • spracovanie kompostu po ukončení procesu – preosievanie, kontrola kvality a konečná úprava, dočasné uskladnenie, dodávka

Viac informácií (v prípade akýchkoľvek otázok): TEL. 035 28 51 362 alebo E mail: zp@komarno.sk

Čo môže byť v odpade odovzdanom na kompostovanie:

 • tráva
 • listy
 • kvety
 • drevný odpad z výrubu a orezávania kríkov a stromov
 • burina
 • rastlinné zvyšky pozberové
 • pokazené ovocie a zelenina
 • piliny
 • štiepka
 • Stromová kôra
 • čistá, nekontaminovaná zemina z výkopových prác

Čo nemôže byť v odpade odovzdanom na kompostovanie:

 • Kamene
 • Kovové časti
 • Plasty
 • Šnúry, drôty
 • Zvyšky jedla
 • Odpad živočíšneho pôvodu: mäso, ryby, kosti…
 • Noviny a letáky
 • Všetky látky, ktoré ohrozujú našich pracovníkov alebo poškodzujú naše stroje.

Podrobnejší popis každého druhu odpadu určeného na kompostovanie:

Zelený organický odpad

Ide o biologický odpad zo starostlivosti o mestskú zeleň, verejné a súkromné ​​parky, cintoríny a záhrady (pokosená tráva, lístie, odpad zo starostlivosti o stromy a kríky, chemicky neošetrená drevná štiepka, rastlinné pozberové zvyšky zo záhrad, burina).

Odpad zo spracovania dreva

Medzi tieto odpady patria drevené hobliny, kôra, piliny. Takýto odpad neobsahuje dusík, preto sa musí kompostovať spolu so zdrojom dusíka. Je to savý materiál. Preto sa primiešava do odpad s vysokým obsahom vlhkosti, čím sa znižuje riziko prípadných nežiaducich procesov

Vykopaná zemina

K týmto odpadom je veľmi užitočné primiešať čistú výkopovú zeminu, čo urýchli proces kompostovania. Výkopová zemina nesmie byť kontaminovaná chemikáliami ani obsahovať kamenivo či iný odpad ako plast, kov a sklo.


Skočiť na hlavné menu