Úspory pre občanov, podnikateľov i štát prinesie novela zákona o eGo


Dátum: 10.04.2017

Obrázok k aktualite Úspory pre občanov, podnikateľov i štát prinesie novela zákona o eGo
Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické on-line platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie. To sú niektoré novinky, ktoré prináša novela zákona o e-Governmente. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ju predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Hlavným cieľom novely je zjednodušenie používania elektronických služieb a dosiahnutie úspor pre štátny rozpočet, ako aj pre občanov a podnikateľov.

 „Novelu zákona sme tvorili v úzkej spolupráci a na základe podnetov jednotlivých rezortov, ale aj tretieho sektora, najmä zástupcov Slovensko.Digital,“ uviedol podpredseda vlády Peter Pellegrini. „Je ďalším krokom v informatizácii našej spoločnosti, ktorá je zárukou ďalšieho rozvoja krajiny a skvalitnenia života občanov vo všetkých regiónoch Slovenska. Napĺňame ňou náš princíp Jedenkrát a dosť pri vydaných rozhodnutiach a umožňujeme ľuďom, občanom, podnikateľom, ale aj úradom a verejnej správe ešte jednoduchšie komunikovať a priamo tak šetriť náklady,  financie, čas a ľudí“, dodal.

Novelou sa zavádza možnosť podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – tzv. podpisovanie klikom. Ide o spôsob, ktorý sa dnes používa napríklad na potvrdzovanie doručeniek v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach, ako alternatíva k elektronickému podpisu. Vďaka tejto zmene bude stačiť elektronický občiansky preukaz a občan bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby zakúpenia ďalších technických, či programových prostriedkov. Spolu so zavedením možnosti úhrady poplatkov priamo cez ústredný portál verejnej správy platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom sa vytvorí priestor na plnohodnotnú komunikáciu smerom k úradom z jedného miesta a bez zložitých technických postupov.

Vo vzťahu k šetreniu verejných prostriedkov novela zavádza niekoľko podstatných zmien. Prvou z nich je jednotný, centrálny spôsob doručovania v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná. Štát ročne vynakladá milióny eur na doručovanie úradných dokumentov, pričom ide o rovnakú činnosť, ktorú však vykonáva každý úrad samostatne. Podľa novely  úrad len odošle dokumenty elektronicky do Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá automatizovaným spôsobom overí, či adresát má aktivovanú schránku. Ak áno, rozhodnutie mu odošle do nej, ak nie, zabezpečí jeho vytlačenie a odovzdá na doručenie poštovému podniku. Štát tak ušetrí množstvo prostriedkov na zautomatizovaní a centralizácii všetkých činností, ktoré sú s tým spojené, ako aj na poštovnom.

Ďalšou zo zmien, smerujúcich k úsporám, je vypustenie možnosti budovania vlastných systémov, ktoré zabezpečujú rovnaké činnosti, ako už existujúce spoločné, centrálne systémy. V tejto súvislosti sa všetkým úradom ukladá povinnosť používať existujúcu centrálnu elektronickú podateľňu a nebudovať si vlastné podateľne.

Významnou zmenou je zriadenie centrálneho registra elektronických rozhodnutí. Dôvodom na zriadenie centrálneho registra elektronických rozhodnutí je podpora uplatňovania princípu „jedenkrát a dosť“ v rámci informatizácie verejnej správy. Úrady budú povinné používať už raz vydané rozhodnutia aj v ďalších konaniach a občania a podnikatelia ich nebudú musieť opätovne úradu predkladať. Navyše, všetky rozhodnutia budú archivované a ich náležitosti udržiavané v platnosti, čím odpadnú náklady, ktoré dnes musí vynakladať každý občan a podnikateľ, ako aj úrad, ak chcú elektronické rozhodnutia dlhodobo uchovávať.

Zdroj: https://www.vicepremier.gov.sk/
 


Skočiť na hlavné menu