Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21


Dátum: 04.09.2020

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 6 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 4. septembra 2020 Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).

Cieľom Usmernenia č. 6 je úprava výzvy v súvislosti s:

  • navýšením alokácie výzvy,
  • predĺžením termínu uzavretia prebiehajúceho hodnotiaceho kola,
  • úpravou spôsobu komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom osobných konzultácií počas trvania mimoriadnej situácie.

Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Usmernením č. 6 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • text výzvy v znení Usmernenia č. 5 za text výzvy v znení Usmernenia č. 6,
  • príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5 za prílohu č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 4​. septembra 2020.

 

 


Skočiť na hlavné menu