• Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12


Dátum: 02.10.2018

Obrázok k aktualite •	Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

USMERNENIE č. 6

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie dňa 01.10.2018 vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12).

Cieľom Usmernenia č. 6 k výzve na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 (ďalej len „usmernenie č. 6“) je úprava výzvy a jej príloh v súvislosti s/so:

  • prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • prijatím zákona č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť dňa 26.09.2018;
  • zohľadnením praktických skúseností vyplývajúcich z procesu posudzovania projektov predložených v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12.

 

Usmernením č. 6 k výzve sa v plnom rozsahu nahrádza:

  • dokument výzvy v znení Usmernenia č. 5 za dokument výzvy v znení Usmernenia č. 6
  • formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorý je súčasťou prílohy č. 1 výzvy – Žiadosť o NFP za formulár prílohy č. 6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje v znení Usmernenia č. 6
  • príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 5 za Príručku pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 6
  • príloha č. 6 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 5 za Podmienky oprávnenosti výdavkov  v znení Usmernenia č. 6

 

Usmernením č. 6 k výzve sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Usmernenie č. 6 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 1. októbra 2018.

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov) v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

Príloha č. 4 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatku č. 1

Príloha č. 5 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov v znení Usmernenia č. 5

Príloha č. 6 - Podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 6

Príloha č. 7 - Produktové línie pre doménu Priemysel pre 21. storočie RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY v znení Usmernenia č. 6


Skočiť na hlavné menu